%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Script lưu trữ cho blog b-lốc.vn

Các đoạn Script này được lưu cho b-lốc.vn để lưu trữ (xin thông cảm)
* Đoạn Script dùng cho b-lốc.vn - Đoạn Mã hóa 1 zing.vn
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr=new Array();imgr[0]="http://1.bp.blogspot.com/-QjSndGbF0No/T-Nt3HgKsDI/AAAAAAAAG9o/cN6_Oy306rc/s1600/no-video.gif";showRandomImg=true;aBold=true;summaryPost = 100;summaryPost1 = 200;anhvavideopost=5;numposts1=30;function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s}

function newsmodule(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><span class="play-dong"></span><img width="170" height="128" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}
imgr=["http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png"];aBold=showRandomImg=!0;summaryPost=70;summaryTitle=25;numposts=12;
function muctinhome(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],l=e.title.$t,h;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){h=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var k=0;k<e.length&&!(parseInt(m)==e[k]);k++);0==g&&(e='<div class="body-h-left"><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+'</a></h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><div class="body-h-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,150)+"</div></div>",document.write(e));1<=g&&32>=g&&(e='<ul class="body-h-right-li"><li><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+"</a></li></ul>",
document.write(e));j++}document.write("")};
function giaitri(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],l=e.title.$t,h;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){h=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var k=0;k<e.length&&!(parseInt(m)==e[k]);k++);0==g&&(e='<div class="body-s-left"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+
h+'">'+l+'</a></h3><div class="body-s-left-info clear">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div>",document.write(e));1==g&&(e='<div class="body-s-right"><div class="body-s-right-small"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+'</a></h3><div class="body-s-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div></div>",document.write(e));2==g&&(e='<div class="body-s-right"><div class="body-s-right-small"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+'</a></h3><div class="body-s-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div></div>",document.write(e));3<=g&&32>=g&&(e='<ul class="body-s-right-li"><li><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+"</a></li></ul>",
document.write(e));j++}document.write("")};
function anh(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><span class="play"></span><img width="110" height="110" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}

numhomeposts = 3;
listhome = 1;
sumPosts= 300;
sumtitle = 150;
mainhometitle = "#000";
subhometitle = "#333";
function vnnews(e) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < numhomeposts; i++) {
var f = e.feed.entry[i];
var g = f.title.$t;
var h;
if (i == e.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
if (f.link[k].rel == 'alternate') {
h = f.link[k].href;
break}
}
if ("content" in f) {
var j = f.content.$t
} else if ("summary" in f) {
var j = f.summary.$t
} else
var j = "";
s = j;
a = s.indexOf("<img");
b = s.indexOf("src=\"", a);
c = s.indexOf("\"", b + 5);
d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) {img[i] = d;} else {img[i]="https://lh6.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TZRW-L29nGI/AAAAAAAAFuM/14HvFKPlaKo/noimage.jpg";}
var l = '<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin-bottom:0px;"><tr><td><a href="' + h + '"><img width="200" height="125" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:-3px 7px 7px -2px;padding:2px;"></a><a href="' + h + '" style="color:'+mainhometitle+';line-height:16px" title="' + g + '"><b>' + removeHtmlTag(g, sumPosts) + '</b></a><p style="padding-top:3px;line-height:1.5em;font:normal 13px;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;color:#333">' + removeHtmlTag(j, 120) + ' </p></td></tr></table>';
var m = '<li style="line-height:16px;border-top:1px solid #f2f2f2;padding:8px 0 8px 0"><a href="' + h + '"style="color:#333;a:hover{color:#006BA0}" title="'+removeHtmlTag(j,140)+'">' + removeHtmlTag(g, sumtitle) + '</a></li>';
if ((i >= 0) && (i < listhome)) {
var n = l
}
if (i == listhome) {
var n = '<div class="share"><ul>' + m
}
if ((i > listhome) && (i < numhomeposts-1)) {
var n = m
}
if (i == numhomeposts-1) {
var n = m + '</ul></div>'
}
document.write(n)}}
function topright(json) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < 12; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var posttitle = entry.title.$t; var posturl; if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { posturl = entry.link[k].href; break } }
if ("content" in entry) { var postconten = entry.content.$t } else if ("summary" in entry) { var postconten = entry.summary.$t }
else var postconten=""; s = postconten; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"", a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;}
else {img[i]="http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png";}
var l = '<img width="176" height="112" style="margin:10px 5px 8px 0px;" src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 10px 0 0"><h2 style="margin: 0 0 0px 0px;padding-bottom:8px;border-bottom: 1px solid #ddd"><a href="'+posturl+'" style="font-size:12px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2><p style="margin:0;padding:5px 0 5px">'+zing(postconten,0)+'</p>';
var m = '<li><a href="'+posturl+'" style="color:#333;font-size:12px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'">'+posttitle+'.</a></li>';
if ((i >= 0) && (i < 1)) { var n = l }
if (i == 1) { var n = '<div class="list"><ul>' + m }
if ((i > 1) && (i < 12 - 1)) { var n = m }
if (i == 12 - 1) { var n = m + '</ul></div>' }
document.write(n) }}
document.write('');
//]]>
</script>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> Chèn đoạn script trên vào đây
</b:if>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function showvideo(json) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < 5; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var posttitle = entry.title.$t; var posturl; if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { posturl = entry.link[k].href; break } }
if ("content" in entry) { var postconten = entry.content.$t } else if ("summary" in entry) { var postconten = entry.summary.$t }
else var postconten=""; s = postconten; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"", a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;}
else {img[i]="http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png";}
var l = '<a href="'+posturl+'"><span class="playvideo"></span></a><img width="300" height="170" style="margin:10px 0px 10px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 10px 0 0;"><h2 style="margin:0 0 0px 0px;"><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2>';
var z = '<div style="width:144px;float:left;"><a href="'+posturl+'"><span class="playvideoz"></span></a><img width="144" height="90" style="margin:10px 5px 5px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 0px 0 0"><h2><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold;" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2></div>';
var y = '<div style="width:144px;float:right"><a href="'+posturl+'"><span class="playvideoz"></span></a><img width="144" height="90" style="margin:10px 5px 5px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 0px 0 0"><h2><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2></div>';
if ((i >= 0) && (i < 1)) { var n = l }
if (i == 1) { var n = z }
if ((i > 1) && (i < 5 - 1)) { var n = y }
document.write(n) }}
document.write('');
function zing(strx,chop){var s=strx.split("<"); for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);}} s=s.join(""); s=s.substring(0,chop-1);return s;}
function newhome(json) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < 5; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var posttitle = entry.title.$t; var posturl; if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { posturl = entry.link[k].href; break } }
if ("content" in entry) { var postconten = entry.content.$t } else if ("summary" in entry) { var postconten = entry.summary.$t }
else var postconten=""; s = postconten; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"", a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;}
else {img[i]="http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png";}
var l = '<img width="278" height="170" style="margin:10px 5px 10px 10px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 10px 0 0"><h2 style="margin: 0 0 0px 10px"><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2><p style="margin:0;padding:5px 0 5px">'+zing(postconten,0)+'</p>';
var m = '<li><a href="'+posturl+'" style="color:#A7A7A;font-size:12px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'">'+posttitle+'.</a></li>';
if ((i >= 0) && (i < 1)) { var n = l }
if (i == 1) { var n = '<div class="listh"><ul>' + m }
if ((i > 1) && (i < 5 - 1)) { var n = m }
if (i == 5 - 1) { var n = m + '</ul></div>' }
document.write(n) }}
document.write('');
function wci(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],l=e.title.$t,h;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){h=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var k=0;k<e.length&&!(parseInt(m)==e[k]);k++);0==g&&(e='<div class="body-y-left"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+
h+'">'+l+'</a></h3><div class="body-y-left-info clear">'+removeHtmlTag(f,120)+"</div></div>",document.write(e));1==g&&(e='<div class="body-y-right"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+'</a></h3><div class="body-y-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div>",document.write(e));2==g&&(e='<div class="body-y-right-1"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,100)+'">'+l+'</a></h3><div class="body-y-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div>",document.write(e));3==g&&(e='<div class="body-y-right-1"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,100)+'">'+l+'</a></h3><div class="body-y-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div>",document.write(e));4==g&&(e='<div class="body-y-right-1"><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h3><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,100)+'">'+l+'</a></h3><div class="body-y-left-info-li">'+removeHtmlTag(f,0)+"</div></div>",document.write(e));5<=g&&32>=g&&(e='<ul class="body-y-right-li"><li><a href="'+h+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+l+"</a></li></ul>",
document.write(e));j++}document.write("")};
function showvideoz(json) {
img = new Array();
for (var i = 0; i < 5; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var posttitle = entry.title.$t; var posturl; if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { posturl = entry.link[k].href; break } }
if ("content" in entry) { var postconten = entry.content.$t } else if ("summary" in entry) { var postconten = entry.summary.$t }
else var postconten=""; s = postconten; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"", a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;}
else {img[i]="http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png";}
var l = '<span class="playvideozz"></span><img width="470" height="260" style="margin:0px 0px 10px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 10px 0 0;"><h2 style="margin:0 0 0px 0px;"><a href="'+posturl+'" style="font-size:18px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2><p style="margin:0;padding:5px 0 5px;line-height:16px">'+zing(postconten,257)+' ...</p>';
var z = '<div style="width:144px;float:left;"><span class="playvideozz"></span><img width="150" height="112" style="margin:10px 5px 5px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 0px 0 0"><h2><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold;" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2></div>';
var r = '<div style="width:144px;float:left;margin-left:15px"><span class="playvideozz"></span><img width="150" height="112" style="margin:10px 5px 5px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 0px 0 0"><h2><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold;" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2></div>';
var y = '<div style="width:144px;float:right;margin-right:10px"><span class="playvideozz"></span><img width="150" height="112" style="margin:10px 5px 5px 0px " src="'+img[i]+'" align="left" border="0" title="'+posttitle+'" alt="'+posttitle+'" style="margin:0 0px 0 0"><h2><a href="'+posturl+'" style="font-size:13px;line-height:16px;font-weight:bold" title="'+posttitle+'"><b>'+zing(posttitle,57)+'</b></a></h2></div>';
if ((i >= 0) && (i < 1)) { var n = l }
if (i == 1) { var n = z }
if (i == 2) { var n = r }
if ((i > 2) && (i < 5 - 1)) { var n = y }
document.write(n) }}
document.write('');
function newinfo(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="100" height="80" src="'+img[i]+'"/></a></div><a style="font-weight:bold" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
$('#banquyentempthaiaiti').html('<a href="http://www.ntwood.vn/"></a>');
setInterval(function () {
if (!$('#banquyentempthaiaiti:visible').length) window.location.href = 'http://www.ntwood.vn'
}, 1000)
})
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
$('#templateblogspotduocthietkeboithaiaiti').html('<a href="http://www.ntwood.vn/"></a>');
setInterval(function () {
if (!$('#templateblogspotduocthietkeboithaiaiti:visible').length) window.location.href = 'http://www.ntwood.vn'
}, 1000)
})
//]]>
</script>
* Hết mã hóa zing.vn v1
* Đoạn Script zing.vn kế
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1) { var s = strx.split("<"); for(var i=0;i<s.length;i++){ if(s[i].indexOf(">")!=-1){ s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); } } strx = s.join("");}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; strx = strx.substring(0,chop-1); return strx+'...';}
function createSummaryAndThumb(pID){ var div = document.getElementById(pID); var imgtag = ""; var img = div.getElementsByTagName("img");
if(img.length>=1) { imgtag = '<span style="float:left;padding:0px 10px 0 0px;margin:-20px 2px 0px 5px"><img class="bimg" src="'+img[0].src+'" width="130px" height="90px" /></span>';}
if(img.length<1) { imgtag = '<span style="float:left;padding:0px 10px 0 0px;margin:-25px 0 -10px 0;border-radius:2px"><img class="bimg" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png" width="120px" height="85px" /></span>';}
var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,220) + '</div>'; div.innerHTML = summary; }
//]]>
</script>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
Chèn đoạn Script vào đây
</b:if>
* Đoạn Script zing.vn kế
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var relatedTitles = new Array();
var relatedTitlesNum = 0;
var relatedUrls = new Array();
var thumburl = new Array();
function related_results_labels_thumbs(json) {
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t;
try
{thumburl[relatedTitlesNum]=entry.media$thumbnail.url;}
catch (error){
s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))
{thumburl[relatedTitlesNum]=d;} else {if(typeof(defaultnoimage) !== 'undefined') thumburl[relatedTitlesNum]=defaultnoimage; else thumburl[relatedTitlesNum]="http://4pvn.com.vn/img/Type/357.png";}
}
if(relatedTitles[relatedTitlesNum].length>35) relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0, 85)+"...";
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href;
relatedTitlesNum++;
}
}
}
}
function removeRelatedDuplicates_thumbs() {
var tmp = new Array(0);
var tmp2 = new Array(0);
var tmp3 = new Array(0);
for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
if(!contains_thumbs(tmp, relatedUrls[i]))
{
tmp.length += 1;
tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i];
tmp2.length += 1;
tmp3.length += 1;
tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];
tmp3[tmp3.length - 1] = thumburl[i];
}
}
relatedTitles = tmp2;
relatedUrls = tmp;
thumburl=tmp3;
}
function contains_thumbs(a, e) {
for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true;
return false;
}
function printRelatedLabels_thumbs(current) {
var splitbarcolor;
if(typeof(splittercolor) !== 'undefined') splitbarcolor=splittercolor; else splitbarcolor="#d4eaf2";
for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++)
{
if((relatedUrls[i]==current)||(!relatedTitles[i]))
{
relatedUrls.splice(i,1);
relatedTitles.splice(i,1);
thumburl.splice(i,1);
i--;
}
}
var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random());
var i = 0;
if(relatedTitles.length>0) document.write('<h2>'+relatedpoststitle+'</h2>');
document.write('<div style="clear: both;"/>');
while (i < relatedTitles.length && i < 20 && i<maxresults) {
document.write('<div class="lienquan"><a style="text-decoration:none;padding:3px;float:left;"');
document.write(' href="' + relatedUrls[r] + '"><img title="'+relatedTitles[r]+'" alt="'+relatedTitles[r]+'" style="width:170px;height:110px;background:#fff;margin-left:-10px; float: center;" src="'+thumburl[r]+'" /><span style="font-weight:bold;font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: normal;text-align: justify">'+relatedTitles[r]+'</span></a></div>');
i++;
if (r < relatedTitles.length - 1) {
r++;
} else {
r = 0;
}
}
document.write('</div>');
relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);
thumburl.splice(0,thumburl.length);
relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length);
}
//]]>
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
Chèn đoạn Script vào đây
</b:if>
* Đoạn Script zing.vn kế
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="8" data-width="600"></div>';
//]]>
</script>
* Đoạn Script zing.vn kế
* Chèn link tự động
<!--tu dong chen link script -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
<!-- hết script chèn link - tìm phần <data:post.body/> chèn tiếp code -->
- Tìm đến mã code <data:post.body/> chèn tiếp code sửa lại thành
<!-- them doan code tu dong chen link-->
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
- Chèn tiếp đoạn code sau :
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms(&#39;ván ghép&#39;,true,&#39;http://ntwood.vn&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;gỗ cao su&#39;,true,&#39;http://ntwood.vn/GO-CAO-SU-506-3.html&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
highlightSearchTerms(&#39;sàn gỗ tự nhiên&#39;,true,&#39;http://www.số-1.vn/search/label/04%20S%C3%A0n%20g%E1%BB%97%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn&#39;,&#39;summary<data:post.id/>&#39;);
</script> <!-- ket thuc doan code chen link-->
* Đoạn Script zing.vn kế sau </head> cùng thẻ điều kiện :
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<script>mobile=&quot;?m=1&quot;;</script><b:else/><script>mobile=&quot;&quot;;</script></b:if>
* Đoạn Script zing.vn kế sau </head> cùng thẻ điều kiện :
<b:if cond='data:blog.isMobile'><style>.blog-feeds {display: none}
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
numposts = 6; list1 = 2; sumPosts = 100;
function removeHtmlTag(a, b) {
var s = a.split("<");
for (var i = 0; i < s.length; i++) {
if (s[i].indexOf(">") != -1) {
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0, b - 1);
return s
}
function baiviet(json) {
if (numposts <= json.feed.entry.length) {maxpost = numposts;} else {maxpost=json.feed.entry.length;}
for (var i = 0; i < maxpost; i++) {var entry = json.feed.entry[i]; var posttitle = entry.title.$t; var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {if (entry.link[k].rel == 'alternate') {posturl = entry.link[k].href; break;}}
if ("content" in entry) {var postcontent = entry.content.$t;} else if ("summary" in entry) {var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
if("media$thumbnail" in entry){var thumburl = entry.media$thumbnail.url;}
else{var thumburl = "http://3.bp.blogspot.com/-EEd3igJHWZ0/Uiy_YUn3naI/AAAAAAAACEo/ESz3Qb0MTjM/s1600/no-photo.jpg";}
var l = '<div class="tin-anh"><a href="'+posturl+'"><img class="img-thumb" width="70" height="70" src="'+thumburl+'" alt="'+posttitle+'"/></a><h3><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h3><p>'+removeHtmlTag(postcontent,90)+'...</p></div>';
var m = '<li><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';
if (i == 0) { var n = l + '<ul>' }
if ((i >= 1) && (i < 5 - 1)) { var n = m }
if (i == 5 - 1) { var n = m + '</ul>' }
document.write(n)
}
}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();
function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){document.write("» Không có bài nào !<br/>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('<li><a href="'+urls[c]+'">'+titles[c]+'</a></li>');if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
if(document.location.protocol=='http:'){
var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('bz4y34eiar45IQacwqm_6r');
(function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();}function t(e) {var n=e.split(" ");for (var i=0; i < n.length; i++)
document.write("<a href=/search.html?q="+n[i]+">"+n[i]+"</a>, ");}
//]]></script>
<script type='text/javascript'>
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick(&#39;headEnd&#39;);
</script>
</b:if>
* Đoạn Script zing.vn kế phần body
- Script hiển thị bài viết
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tin tức?max-results="+5+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=baiviet\"><\/script>");
//]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
<script>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Những mẩu truyện thú vị?max-results="+4+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showvideoz\"><\/script>");
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/ngụy biện và hùng biện?max-results="+12+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=topright\"><\/script>");
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/góc thơ?max-results="+anhvavideopost+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=newsmodule\"><\/script>");
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Truyen cuoi?max-results="+7+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=muctinhome\"><\/script>");
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/blogspot?max-results="+5+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=wci\"><\/script>");
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/tổng hợp?max-results="+7+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=giaitri\"><\/script>");
//]]>
</script>
1
* Đoạn Script khác zing.vn sau <body>:
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<!-- Facebook -->

<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));
</script>
<!-- Google +1 -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var po = document.createElement(&#39;script&#39;); po.type = &#39;text/javascript&#39;; po.async = true;
po.src = &#39;https://apis.google.com/js/plusone.js&#39;;
var s = document.getElementsByTagName(&#39;script&#39;)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
</script>
<!-- Twitter -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&quot;//platform.twitter.com/widgets.js&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,&quot;script&quot;,&quot;twitter-wjs&quot;);</script>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script src='http://assets.pinterest.com/js/pinit.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
function run_pinmarklet() {
var e=document.createElement(&#39;script&#39;);
e.setAttribute(&#39;type&#39;,&#39;text/javascript&#39;);
e.setAttribute(&#39;charset&#39;,&#39;UTF-8&#39;);
e.setAttribute(&#39;src&#39;,&#39;http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r=&#39; + Math.random()*99999999);
document.body.appendChild(e);
}
</script>
</b:if>
* Đoạn Script zing.vn sau <body> cùng thẻ điều kiện :
<b:if cond='data:top.showStars'>
<script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});
function initialize() {
google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);
google.annotations.createAll();
google.annotations.fetch();
}
google.setOnLoadCallback(initialize);
</script>
</b:if>
* Đoạn Script zing.vn kế sau <body> cùng thẻ điều kiện :
<b:include name='nextprev'/>
<script type='text/javascript'>
var home_page=&quot;/&quot;; var urlactivepage=location.href; var postperpage=15; var numshowpage=5; var upPageWord =&#39;&#171;&#39;; var downPageWord =&#39;&#187;&#39;;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('5 L;5 m;5 l;5 w;1m();F 1a(a){5 b=\'\';M=I(O/2);4(M==O-M){O=M*2+1}D=l-M;4(D<1)D=1;j=I(a/n)+1;4(j-1==a/n)j=j-1;E=D+O-1;4(E>j)E=j;b+="<3 6=\'1z\'>1w "+l+\' / \'+j+"</3>";5 c=I(l)-1;4(l>1){4(l==2){4(m=="s"){b+=\'<3 6="1u"><a h="\'+C+\'">\'+U+\'</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="/u/v/\'+w+\'?&7-o=\'+n+\'">\'+U+\'</a></3>\'}}9{4(m=="s"){b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="K(\'+c+\');z A">\'+U+\'</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="J(\'+c+\');z A">\'+U+\'</a></3>\'}}}4(D>1){4(m=="s"){b+=\'<3 6="k"><a h="\'+C+\'">1</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="/u/v/\'+w+\'?&7-o=\'+n+\'">1</a></3>\'}}4(D>2){b+=\' ... \'}18(5 d=D;d<=E;d++){4(l==d){b+=\'<3 6="1s">\'+d+\'</3>\'}9 4(d==1){4(m=="s"){b+=\'<3 6="k"><a h="\'+C+\'">1</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="/u/v/\'+w+\'?&7-o=\'+n+\'">1</a></3>\'}}9{4(m=="s"){b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="K(\'+d+\');z A">\'+d+\'</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="J(\'+d+\');z A">\'+d+\'</a></3>\'}}}4(E<j-1){b+=\'...\'}4(E<j){4(m=="s"){b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="K(\'+j+\');z A">\'+j+\'</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="J(\'+j+\');z A">\'+j+\'</a></3>\'}}5 e=I(l)+1;4(l<j){4(m=="s"){b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="K(\'+e+\');z A">\'+17+\'</a></3>\'}9{b+=\'<3 6="k"><a h="#" y="J(\'+e+\');z A">\'+17+\'</a></3>\'}}5 f=B.1r("1q");5 g=B.1o("1F-1E");18(5 p=0;p<f.Z;p++){f[p].15=b}4(f&&f.Z>0){b=\'\'}4(g){g.15=b}}F 12(a){5 b=a.1n;5 c=I(b.1x$1v.$t,10);1a(c)}F 1m(){5 a=x;4(a.i("/u/v/")!=-1){4(a.i("?V-7")!=-1){w=a.H(a.i("/u/v/")+14,a.i("?V-7"))}9{w=a.H(a.i("/u/v/")+14,a.i("?&7"))}}4(a.i("?q=")==-1&&a.i(".1t")==-1){4(a.i("/u/v/")==-1){m="s";4(x.i("#G=")!=-1){l=x.H(x.i("#G=")+8,x.Z)}9{l=1}B.16("<r Q=\\""+C+"P/S/Y?7-o=1&R=N-X-r&T=12\\"><\\/r>")}9{m="v";4(a.i("&7-o=")==-1){n=1p}4(x.i("#G=")!=-1){l=x.H(x.i("#G=")+8,x.Z)}9{l=1}B.16(\'<r Q="\'+C+\'P/S/Y/-/\'+w+\'?R=N-X-r&T=12&7-o=1" ><\\/r>\')}}}F K(a){W=(a-1)*n;L=a;5 b=B.1b(\'1c\')[0];5 c=B.1d(\'r\');c.1e=\'1f/1g\';c.1h("Q",C+"P/S/Y?1i-1j="+W+"&7-o=1&R=N-X-r&T=13");b.1k(c)}F J(a){W=(a-1)*n;L=a;5 b=B.1b(\'1c\')[0];5 c=B.1d(\'r\');c.1e=\'1f/1g\';c.1h("Q",C+"P/S/Y/-/"+w+"?1i-1j="+W+"&7-o=1&R=N-X-r&T=13");b.1k(c)}F 13(a){11=a.1n.1y[0];5 b=11.1l.$t.H(0,19)+11.1l.$t.H(1A,1B);5 c=1C(b);4(m=="s"){5 d="/u?V-7="+c+"&7-o="+n+"#G="+L}9{5 d="/u/v/"+w+"?V-7="+c+"&7-o="+n+"#G="+L}1D.h=d}',62,104,'|||span|if|var|class|max||else||||||||href|indexOf|maksimal|showpageNum|nomerhal|jenis|postperpage|results|||script|page||search|label|lblname1|urlactivepage|onclick|return|false|document|home_page|mulai|akhir|function|PageNo|substring|parseInt|redirectlabel|redirectpage|nopage|nomerkiri|json|numshowpage|feeds|src|alt|posts|callback|upPageWord|updated|jsonstart|in|summary|length||post|hitungtotaldata|finddatepost||innerHTML|write|downPageWord|for||loophalaman|getElementsByTagName|head|createElement|type|text|javascript|setAttribute|start|index|appendChild|published|halamanblogger|feed|getElementById|20|pageArea|getElementsByName|showpagePoint|html|showpage|totalResults|Trang|openSearch|entry|showpageOf|23|29|encodeURIComponent|location|pager|blog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
</b:if>
<b:if cond='data:top.showStars'>
<script src='http://www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});
function initialize() {
google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);
google.annotations.createAll();
google.annotations.fetch();
}
google.setOnLoadCallback(initialize);
</script>
</b:if>
Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0