%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Tạo và cài đặt trang chuyển hướng cho blog

Cách 1 : Mẫu (template) => Chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => thêm đoạn bên dưới vào trước thẻ đóng </head> trong mẫu:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Developed by Robert Nyman/DOMAssistant team, code/licensing: http://code.google.com/p/domassistant/, documentation: http://www.domassistant.com/documentation, version 2.7.4

/*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id=\"ieScriptLoad\" defer src=\"//:\"><\/script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/
if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;

if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {
var redirect = 'int';
}

var url;

function checkLinks() {

if (typeof(domains) == "object") {

DOMAssistant.$("body a").each(function () {
if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {
if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("ntwood.vn") != 7) {
if (redirect == 'int') {
url = "http://b-lốc.vn?url="+DOMAssistant.$(this).href;
} else {
url = "http://redirectblogspot.blogspot.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
}
DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
}
}
});

} else if (typeof(exclude_domains) == "object") {

DOMAssistant.$("body a").each(function () {
if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {
if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("ntwood.vn") != 7) {
if (redirect == 'int') {
url = "http://redirectblogspot.blogspot.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
} else {
url = "http://redirectblogspot.blogspot.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
}
DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
}
}
});
}

}

function in_object(obj, val) {
for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {
var re = new RegExp(obj[i],"i");
if(val.search(re) >0) {
return true;
}
}
return false;
}

DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);

//]]>
</script>

* Thay b-lốc.vn bằng blog của bạn .
2. Sau đó thêm đoạn code sau vào sau thẻ <head> :
<script> var redirect = &#39;int&#39;; var exclude_domains = [&#39;namkna.blogspot.com&#39;, &#39;Demo-namkna.blospot.com&#39;,]; </script>
Chú ý : b-lốc.vn,Demo-namkna.blospot.com là domain trang mà bạn không muốn sử dụng trang chuyển hướng, tức là ngoài những trang này tất cả những trang khác liên kết trên trang của bạn sẽ được chuyển hướng qua trang trung gian. (Bạn sửa lại thành tên miền blog của bạn cho phù hợp.
Cách 2 :
Bước 1 : Bạn tạo một blog mới và vào mẫu (Template) => Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => Thay thế toàn bộ code trong HTML của blog thành đoạn mã bên dưới:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<meta content='IE=EmulateIE7' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:else/>
<meta content='width=1100' name='viewport'/>
</b:if>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
----------------------------------------------- */

#navbar-iframe {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none
}
#namkna-redirect{
margin: 3% 14%;
border: 2px solid #C3C6C9;
background-color: #F3F6F9;
text-align: center;
}

#header-namkna{text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);font-family:georgia;font-size:140%;padding:20px;float:right}
.redirect-namkna li {list-style:none;line-height:35px;font-size:20px;}
#copyright-namkna{margin-top:20px}
#copyright-namkna li{font-size:85%;line-height:1.4em}
]]></b:skin>

</head>

<script type='text/javascript'>
<![CDATA[
<!--
/*<body>
<b:section id="navbar" class="navbar" maxwidgets="1" showaddelement="no">
<b:widget type="Navbar" id="Navbar1" locked="yes"/>
</b:section>
*/
-->
]]>
</script>
<body>

<div class='redirect-namkna' id='namkna-redirect'>
<div id='header-namkna'>

</div><div style='clear:both;'/>
<div id='note-namkna'>

<li>Liên kết sẽ được chuyển tới:</li></div>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
<a href='javascript: self.close();'>[X]Đóng cửa sổ này lại</a>

</div>
</body>

</html>

Lưu mẫu lại để thực hiện bước tiếp theo.
Tiếp theo vào bố cục (layout) bạn sẽ thấy có một tiện ích HTML1 => bấm vào chỉnh sửa tiện ích đó và thêm đoạn code bên dưới vào phần nội dung của tiện ích:
<script type="text/javascript"> 
<!-- String.prototype.GetValue= function(para) {  
var reg = new RegExp("(^|&)"+ para +"=([^&]*)(&|$)");  
var r = this.substr(this.indexOf("\?")+1).match(reg);  
if (r!=null) return unescape(r[2]); return null; } 
var str = location.href; //--> </script> 
<div id="header"> 
<center> 
<div class="top"> 
<span style="color:#f00;">
<script type="text/javascript">document.write(str.GetValue("url")); </script> 
</span> 
</div> 
</center> 
</div>  
<div id="main">  
<form name=loading>     
<div align=center>      
<script type="text/javascript">        
document.write("<input style=\"text-align:center;margin:3px;color: #cc0000;font-weight::bold;background-color:#fff;border:3px dotted #9c6;\" type=\"button\" onclick=\"location.href='"+str.GetValue("url")+"'\""+" value=\"Bấm vào đây để tiếp tục\"");      
</script> 
<script type="text/javascript">  
<input style="text-align:center;margin:3px;color: #9c6;font-weight::bold;background-color:#fff;border:3px dotted #cc0000;" type="button" value="Quay lại trang trước" onclick="history.back(-1)" />
</script>      
</div> <br/>     
<div align=center>       
<input type="text" name="chart" size="48" style="font-family:Arial; color:#000; background:url(http://4.bp.blogspot.com/-OS3vVHWps6I/UrDsiE-44rI/AAAAAAAAAN4/kfkZdMUyjSg/s1600/loadding+google++.gif) no-repeat left; padding:0 1px 1px 1px; border-style:none;" /> <br />      
<input type="text" name="percent" size="14" style="color:#0066ff; text-align:center; border-width:medium; border-style:none;background:#efefef;" />       
<script type="text/javascript">  
var bar=0; var line="||"; var amount="||"; count(); function count(){ bar=bar+2; amount =amount + line; document.loading.chart.value=amount; document.loading.percent.value="Hoàn thành... "+bar+"%"; if (bar<99) {setTimeout("count()",100);} else {window.location = str.GetValue("url");} } 
</script> 
</div> 
</form>  
</div>
Lưu tiện ích lại là bạn đã được một trang chuyển hướng đẹp rồi đó. Bạn có thể xem theo link bên dưới:
Cài đặt trang chuyển hướng sử dụng cho blog chính của bạn :
Tại trang chính của bạn vào Mẫu (template) => Chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => thêm đoạn bên dưới vào trước thẻ đóng </head> trong mẫu:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[ // Developed by Robert Nyman/DOMAssistant team, code/licensing: http://code.google.com/p/domassistant/, documentation: http://www.domassistant.com/documentation, version 2.7.4 var DOMAssistant=function(){var G=function(){};var C=/*@cc_on!@*/false;var F=C&&parseFloat(navigator.appVersion)<6;var B={},K={},A=true;var J={accesskey:"accessKey","class":"className",colspan:"colSpan","for":"htmlFor",maxlength:"maxLength",readonly:"readOnly",rowspan:"rowSpan",tabindex:"tabIndex",valign:"vAlign",cellspacing:"cellSpacing",cellpadding:"cellPadding"};var I={rules:/\s*(,)\s*/g,selector:/^(\w+)?(#[\w\u00C0-\uFFFF\-\_]+|(\*))?((\.[\w\u00C0-\uFFFF\-_]+)*)?((\[\w+\s*(\^|\$|\*|\||~)?(=\s*([\w\u00C0-\uFFFF\s\-\_\.]+|"[^"]*"|'[^']*'))?\]+)*)?(((:\w+[\w\-]*)(\((odd|even|\-?\d*n?((\+|\-)\d+)?|[\w\u00C0-\uFFFF\-_\.]+|"[^"]*"|'[^']*'|((\w*\.[\w\u00C0-\uFFFF\-_]+)*)?|(\[#?\w+(\^|\$|\*|\||~)?=?[\w\u00C0-\uFFFF\s\-\_\.\'\"]+\]+)|(:\w+[\w\-]*))\))?)*)?(>|\+|~)?/,id:/^#([\w\u00C0-\uFFFF\-\_]+)$/,tag:/^(\w+)/,relation:/^(>|\+|~)$/,pseudo:/^:(\w[\w\-]*)(\((.+)\))?$/,pseudos:/:(\w[\w\-]*)(\(([^\)]+)\))?/g,attribs:/\[(\w+)\s*(\^|\$|\*|\||~)?=?\s*([\w\u00C0-\uFFFF\s\-_\.]+|"[^"]*"|'[^']*')?\]/g,classes:/\.([\w\u00C0-\uFFFF\-_]+)/g,quoted:/^["'](.*)["']$/,nth:/^((odd|even)|([1-9]\d*)|((([1-9]\d*)?)n([\+\-]\d+)?)|(\-(([1-9]\d*)?)n\+(\d+)))$/};var E=function(M,L){M.push.apply(M,[].slice.apply(L));return M};if(C){E=function(N,M){if(M.slice){return N.concat(M)}var L=0,O;while((O=M[L++])){N[N.length]=O}return N}}var D=function(O,N){if(O.indexOf){return O.indexOf(N)>=0}for(var M=0,L=O.length;M<L;M++){if(O[M]===N){return true}}return false};var H=function(N,L){var M=N.parentNode;return L===document||M===L||(M!==document&&H(M,L))};return{isIE:C,camel:J,allMethods:[],publicMethods:["cssSelect","elmsByClass","elmsByAttribute","elmsByTag"],initCore:function(){this.applyMethod.call(window,"$",this.$);this.applyMethod.call(window,"$$",this.$$);window.DOMAssistant=this;if(C){G=Array}G.prototype=[];G.prototype.each=function(N){for(var M=0,L=this.length;M<L;M++){N.call(this[M])}return this};G.prototype.first=function(){return(typeof this[0]!=="undefined")?DOMAssistant.addMethodsToElm(this[0]):null};G.prototype.end=function(){return this.previousSet};this.attach(this)},addMethods:function(L,M){if(typeof this.allMethods[L]==="undefined"){this.allMethods[L]=M;this.addHTMLArrayPrototype(L,M)}},addMethodsToElm:function(M){for(var L in this.allMethods){if(typeof this.allMethods[L]!=="undefined"){this.applyMethod.call(M,L,this.allMethods[L])}}return M},applyMethod:function(M,L){if(typeof this[M]!=="function"){this[M]=L}},attach:function(N){var L=N.publicMethods;if(typeof L==="undefined"){for(var P in N){if(P!=="init"&&typeof N[P]!=="undefined"){this.addMethods(P,N[P])}}}else{if(L.constructor===Array){for(var M=0,O;(O=L[M]);M++){this.addMethods(O,N[O])}}}if(typeof N.init==="function"){N.init()}},addHTMLArrayPrototype:function(L,M){G.prototype[L]=function(){var P=new G();P.previousSet=this;var Q;for(var O=0,N=this.length;O<N;O++){Q=M.apply(this[O],arguments);if(!!Q&&Q.constructor===Array){P=E(P,Q)}else{P.push(Q)}}return P}},clearHandlers:function(){var Q=this.all||this.getElementsByTagName("*");for(var P=0,R,L;(R=Q[P++]);){if((L=R.attributes)){for(var N=0,O=L.length,M;N<O;N++){M=L[N].nodeName.toLowerCase();if(typeof R[M]==="function"){R[M]=null}}}}},setCache:function(L){A=L},$:function(){var O=arguments[0];if(arguments.length===1&&(typeof O==="object"||(typeof O==="function"&&!!O.nodeName))){return DOMAssistant.$$(O)}var Q=new G();for(var M=0,L,P;(L=arguments[M]);M++){if(typeof L==="string"){L=L.replace(/^[^#]*(#)/,"$1");if(I.id.test(L)){if((P=DOMAssistant.$$(L.substr(1),false))){Q.push(P)}}else{var N=(document.all||document.getElementsByTagName("*")).length;Q=(!document.querySelectorAll&&A&&K.rule&&K.rule===L&&K.doc===N)?K.elms:E(Q,DOMAssistant.cssSelection.call(document,L));K={rule:L,elms:Q,doc:N}}}}return Q},$$:function(Q,N){var P=(typeof Q==="object"||(typeof Q==="function"&&!!Q.nodeName))?Q:document.getElementById(Q);var O=N||true;if(typeof Q==="string"&&P&&P.id!==Q){P=null;for(var L=0,M;(M=document.all[L]);L++){if(M.id===Q){P=M;break}}}if(P&&O){DOMAssistant.addMethodsToElm(P)}return P},getSequence:function(P){var Q,O=2,M=-1,L=-1,N=I.nth.exec(P.replace(/^0n\+/,"").replace(/^2n$/,"even").replace(/^2n+1$/,"odd"));if(!N){return null}if(N[2]){Q=(N[2]==="odd")?1:2;L=(Q===1)?1:0}else{if(N[3]){Q=parseInt(N[3],10);O=0;M=Q}else{if(N[4]){O=N[6]?parseInt(N[6],10):1;Q=N[7]?parseInt(N[7],10):0;while(Q<1){Q+=O}L=(Q>O)?(Q-O)%O:((Q===O)?0:Q)}else{if(N[8]){O=N[10]?parseInt(N[10],10):1;Q=M=parseInt(N[11],10);while(Q>O){Q-=O}L=(M>O)?(M-O)%O:((M===O)?0:M)}}}}return{start:Q,add:O,max:M,modVal:L}},cssByDOM:function(L){var AL=L.replace(I.rules,"$1").split(",");var AD=new G(),At=[],AI=[];var y,AU,X,T,d,Ax,N,Ak,Q,Z,M,Au,AO,O,AK;try{y=new RegExp("(?:\\[[^\\[]*\\]|\\(.*\\)|[^\\s\\+>~\\[\\(])+|[\\+>~]","g")}catch(Am){y=/[^\s]+/g}function AR(i){i=i||At;for(var e=0,a=i.length;e<a;e++){i[e].added=null}}function S(){for(var e=0,a=AU.length;e<a;e++){AU[e].childElms=null}}function Aq(k,a){for(var l=0,o;(o=k[l]);l++){var n=false;for(var e=0,m;(m=a[e]);e++){if(m===o){n=true;a.splice(e,1);break}}if(n){k.splice(l--,1)}}return k}function U(e,a){return C?e[J[a.toLowerCase()]||a]:e.getAttribute(a,2)}function g(a,e){a=a?a.replace(I.quoted,"$1").replace(/\./g,"\\."):null;switch(e){case"^":return"^"+a;case"$":return a+"$";case"*":return a;case"|":return"^"+a+"(\\-\\w+)*$";case"~":return"\\b"+a+"\\b";default:return a?"^"+a+"$":null}}function v(a,e){return F?((a==="*")?e.all:e.all.tags(a)):e.getElementsByTagName(a)}function AM(a,e){a=a||"*";e=e||document;return(e===document||e.lastModified)?B[a]||(B[a]=v(a,document)):v(a,e)}function Av(m,A5,j){AU=[];var k=A5.split("-"),r=[],AW=0,A4,AV;var l=(A4=/\-of\-type$/.test(A5))?"nodeName":"nodeType";function A6(A8){var A7=A4?A8.nodeName:1;while((A8=A8.previousSibling)&&A8[l]!==A7){}return A8}function q(A8){var A7=A4?A8.nodeName:1;while((A8=A8.nextSibling)&&A8[l]!==A7){}return A8}var o={first:function(A7){return !A6(A7)},last:function(A7){return !q(A7)},empty:function(A7){return !A7.childNodes.length},enabled:function(A7){return !Q.disabled&&Q.type!=="hidden"},disabled:function(A7){return Q.disabled},checked:function(A7){return Q.checked},contains:function(A7){return(Q.innerText||Q.textContent||"").indexOf(j.replace(I.quoted,"$1"))>-1},other:function(A7){return U(Q,A5)===j}};function i(A7){while((Q=m[AW++])){if(o[A7](Q)){r[r.length]=Q}}return r}var A1=k[0]||null;if(A1&&o[A1]){return i(A1)}switch(A1){case"only":var s;while((Q=m[AW++])){Z=Q.parentNode;if(Z!==s){if(!A6(Q)&&!q(Q)){r[r.length]=Q}s=Z}}break;case"nth":if(/^n$/.test(j)){r=m}else{var A3=(k[1]==="last")?["lastChild","previousSibling"]:["firstChild","nextSibling"];AK=DOMAssistant.getSequence.call(this,j);if(AK){while((Q=m[AW++])){Z=Q.parentNode;if(!Z.childElms){var A0=0,AX=Q.nodeName;AO=AK.start;O=Z[A3[0]];while(O&&(AK.max<0||AO<=AK.max)){var A2=O.nodeName;if((A4&&A2===AX)||(!A4&&O.nodeType===1)){if(++A0===AO){if(A2===AX){r[r.length]=O}AO+=AK.add}}O=O[A3[1]]}Z.childElms=true;AU[AU.length]=Z}}S()}}break;case"target":var e=document.location.hash.slice(1);if(e){while((Q=m[AW++])){if(U(Q,"name")===e||U(Q,"id")===e){r[r.length]=Q;break}}}break;case"not":if((AV=I.pseudo.exec(j))){r=Aq(m,Av(m,AV[1]?AV[1].toLowerCase():null,AV[3]||null))}else{for(var AY in I){if(I[AY].lastIndex){I[AY].lastIndex=0}}j=j.replace(I.id,"[id=$1]");var u=I.tag.exec(j);var n=I.classes.exec(j);var t=I.attribs.exec(j);var a=new RegExp(t?g(t[3],t[2]):"(^|\\s)"+(u?u[1]:n?n[1]:"")+"(\\s|$)","i");while((M=m[AW++])){Au=null;if(u&&!a.test(M.nodeName)){Au=M}else{if(n&&!a.test(M.className)){Au=M}else{if(t){var AZ=U(M,t[1]);if(!AZ||!a.test(AZ)){Au=M}}}}if(Au&&!Au.added){Au.added=true;r[r.length]=Au}}}break;default:return i("other")}return r}for(var Ao=0;(X=AL[Ao]);Ao++){if(Ao&&D(AL.slice(0,Ao),X)){continue}At=[this];T=X.match(y);for(var Al=0,V;(V=T[Al]);Al++){AI=[];if(Al>0&&I.relation.test(V)){if((d=I.relation.exec(V))){var Ar=null,AS=T[Al+1];if((Ax=I.tag.exec(AS))){Ax=Ax[1];N=new RegExp("(^|\\s)"+Ax+"(\\s|$)","i")}else{if(I.id.test(AS)){Ar=DOMAssistant.$(AS)||null}}for(var Aj=0,c;(c=At[Aj]);Aj++){switch(d[0]){case">":var AF=Ar||AM(Ax,c);for(var Ah=0,AA;(AA=AF[Ah]);Ah++){if(AA.parentNode===c){AI[AI.length]=AA}}break;case"+":while((c=c.nextSibling)&&c.nodeType!==1){}if(c){if((Ar&&Ar[0]===c)||(!Ar&&(!Ax||N.test(c.nodeName)))){AI[AI.length]=c}}break;case"~":while((c=c.nextSibling)&&!c.added){if((Ar&&Ar[0]===c)||(!Ar&&(!Ax||N.test(c.nodeName)))){c.added=true;AI[AI.length]=c}}break}}At=AI;AR();V=T[++Al];if(/^\w+$/.test(V)||I.id.test(V)){continue}At.skipTag=true}}var Aw=I.selector.exec(V);var AH={tag:(!Aw[1]||Aw[3]==="*")?"*":Aw[1],id:(Aw[3]!=="*")?Aw[2]:null,allClasses:Aw[4],allAttr:Aw[6],allPseudos:Aw[11]};if(AH.id){var f=0,Ap=document.getElementById(AH.id.replace(/#/,""));if(Ap){while(At[f]&&!H(Ap,At[f])){f++}AI=(f<At.length)?[Ap]:[]}At=AI}else{if(AH.tag&&!At.skipTag){if(Al===0&&!AI.length&&At.length===1){At=AI=E([],AM(AH.tag,At[0]))}else{for(var Ag=0,AP=At.length,AB,Ay;Ag<AP;Ag++){AB=AM(AH.tag,At[Ag]);for(var Ad=0;(Ay=AB[Ad]);Ad++){if(!Ay.added){Ay.added=true;AI[AI.length]=Ay}}}At=AI;AR()}}}if(!AI.length){break}At.skipTag=false;if(AH.allClasses){var Ac=0,Ae=[],Y=AH.allClasses.split(".").slice(1);while((Ak=At[Ac++])){var Ai=true,Az=Ak.className;if(Az&&Az.length){Az=Az.split(" ");for(var Aa=0,Ab=Y.length;Aa<Ab;Aa++){if(!D(Az,Y[Aa])){Ai=false;break}}if(Ai){Ae[Ae.length]=Ak}}}At=AI=Ae}if(AH.allAttr){var w=0,AE=[],Af=[],AJ=AH.allAttr.match(/\[[^\]]+\]/g);for(var z=0,P=AJ.length,x,AQ;z<P;z++){I.attribs.lastIndex=0;x=I.attribs.exec(AJ[z]);AQ=g(x[3],x[2]||null);AE[z]=[(AQ?new RegExp(AQ):null),x[1]]}while((Ak=AI[w++])){for(var p=0,AG=AE.length;p<AG;p++){var R=true,AC=AE[p][0],An=U(Ak,AE[p][1]);if(!AC&&An===true){continue}if((!AC&&(!An||typeof An!=="string"||!An.length))||(!!AC&&!AC.test(An))){R=false;break}}if(R){Af[Af.length]=Ak}}At=AI=Af}if(AH.allPseudos){var W=AH.allPseudos.match(I.pseudos);for(var h=0,As=W.length;h<As;h++){I.pseudos.lastIndex=0;var AT=I.pseudos.exec(W[h]);var b=AT[1]?AT[1].toLowerCase():null;var AN=AT[3]||null;AI=Av(AI,b,AN);AR(AI)}At=AI}}AD=E(AD,At)}return AD},cssByXpath:function(M){var N={xhtml:"http://www.w3.org/1999/xhtml"};var O=(document.documentElement.namespaceURI===N.xhtml)?"xhtml:":"";var L=function P(Q){return N[Q]||null};DOMAssistant.cssByXpath=function(l){if(/:checked/.test(l)){return DOMAssistant.cssByDOM.call(this,l)}var X=l.replace(I.rules,"$1").split(",");var W=new G();var p,r,f,U,V,Z;var q=new RegExp("(?:\\[[^\\[]*\\]|\\(.*\\)|[^\\s\\+>~\\[\\(])+|[\\+>~]","g");function h(i,t,k,j){j=j?j.replace(I.quoted,"$1"):j;switch(k){case"^":return"starts-with(@"+t+', "'+j+'")';case"$":return"substring(@"+t+", (string-length(@"+t+") - "+(j.length-1)+"), "+j.length+') = "'+j+'"';case"*":return'contains(concat(" ", @'+t+', " "), "'+j+'")';case"|":return"(@"+t+'="'+j+'" or starts-with(@'+t+', "'+j+'-"))';case"~":return'contains(concat(" ", @'+t+', " "), " '+j+' ")';default:return"@"+t+(j?'="'+j+'"':"")}}function T(i,t,k,j){return"["+h(i,t,k,j)+"]"}function n(y,x,k){y=/\-child$/.test(x)?"*":y;var t="",v=x.split("-"),u;switch(v[0]){case"nth":if(!/^n$/.test(k)){var j=((v[1]==="last")?"(count(following-sibling::":"(count(preceding-sibling::")+y+") + 1)";if((Z=DOMAssistant.getSequence.call(this,k))){t=(Z.start===Z.max)?j+" = "+Z.start:j+" mod "+Z.add+" = "+Z.modVal+((Z.start>1)?" and "+j+" >= "+Z.start:"")+((Z.max>0)?" and "+j+" <= "+Z.max:"")}}break;case"not":var w=(u=I.pseudo.exec(k))?n(y,u[1]?u[1].toLowerCase():null,u[3]||null):k.replace(I.id,"[id=$1]").replace(I.tag,"self::$1").replace(I.classes,'contains(concat(" ", @class, " "), " $1 ")').replace(I.attribs,h);t="not("+w+")";break;case"first":return"not(preceding-sibling::"+y+")";case"last":return"not(following-sibling::"+y+")";case"only":return"not(preceding-sibling::"+y+" or following-sibling::"+y+")";case"empty":return"count(child::*) = 0 and string-length(text()) = 0";case"contains":return'contains(., "'+k.replace(I.quoted,"$1")+'")';case"enabled":return'not(@disabled) and not(@type="hidden")';case"disabled":return"@disabled";case"target":var i=document.location.hash.slice(1);return'@name="'+i+'" or @id="'+i+'"';default:return"@"+x+'="'+k+'"'}return t}for(var m=0;(p=X[m]);m++){if(m&&D(X.slice(0,m),p)){continue}r=p.match(q);f=".";for(var g=0,o=r.length;g<o;g++){U=I.selector.exec(r[g]);V={tag:O+((!U[1]||U[3]==="*")?"*":U[1]),id:(U[3]!=="*")?U[2]:null,allClasses:U[4],allAttr:U[6],allPseudos:U[11],tagRelation:U[23]};if(V.tagRelation){var a={">":"/child::","+":"/following-sibling::*[1]/self::","~":"/following-sibling::"};f+=a[V.tagRelation]||""}else{f+=(g>0&&I.relation.test(r[g-1]))?V.tag:("/descendant::"+V.tag)}if(V.id){f+='[@id = "'+V.id.replace(/^#/,"")+'"]'}if(V.allClasses){f+=V.allClasses.replace(I.classes,'[contains(concat(" ", @class, " "), " $1 ")]')}if(V.allAttr){f+=V.allAttr.replace(I.attribs,T)}if(V.allPseudos){var Y=V.allPseudos.match(I.pseudos);for(var e=0,R=Y.length;e<R;e++){I.pseudos.lastIndex=0;var S=I.pseudos.exec(Y[e]);var s=S[1]?S[1].toLowerCase():null;var Q=S[3]||null;var b=n(V.tag,s,Q);if(b.length){f+="["+b+"]"}}}}var d=document.evaluate(f,this,L,0,null),c;while((c=d.iterateNext())){W.push(c)}}return W};return DOMAssistant.cssByXpath.call(this,M)},cssSelection:function(M){DOMAssistant.cssSelection=document.evaluate?DOMAssistant.cssByXpath:DOMAssistant.cssByDOM;if(document.querySelectorAll){var L=DOMAssistant.cssSelection;DOMAssistant.cssSelection=function(N){try{var P=new G();return E(P,this.querySelectorAll(N))}catch(O){return L.call(this,N)}}}return DOMAssistant.cssSelection.call(this,M)},cssSelect:function(L){return DOMAssistant.cssSelection.call(this,L)},elmsByClass:function(N,L){var M=(L||"")+"."+N;return DOMAssistant.cssSelection.call(this,M)},elmsByAttribute:function(M,N,L,P){var O=(L||"")+"["+M+((N&&N!=="*")?((P||"")+"="+N+"]"):"]");return DOMAssistant.cssSelection.call(this,O)},elmsByTag:function(L){return DOMAssistant.cssSelection.call(this,L)}}}();DOMAssistant.initCore();DOMAssistant.AJAX=function(){var globalXMLHttp=null;var readyState=0;var status=-1;var statusText="";var requestPool=[];var createAjaxObj=function(url,method,callback,addToContent){var params=null;if(/POST/i.test(method)){url=url.split("?");params=url[1];url=url[0]}return{url:url,method:method,callback:callback,params:params,headers:{},responseType:"text",addToContent:addToContent||false}};var inProgress=function(xhr){return(!!xhr&&xhr.readyState>=1&&xhr.readyState<=3)};return{publicMethods:["ajax","get","post","load"],initRequest:function(){var XMLHttp=null;if(!!window.XMLHttpRequest){XMLHttp=new XMLHttpRequest();DOMAssistant.AJAX.initRequest=function(){return requestPool.length?requestPool.pop():new XMLHttpRequest()}}else{if(!!window.ActiveXObject){var XMLHttpMS=["Msxml2.XMLHTTP.6.0","Msxml2.XMLHTTP.3.0","Msxml2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"];for(var i=0;i<XMLHttpMS.length;i++){try{XMLHttp=new window.ActiveXObject(XMLHttpMS[i]);DOMAssistant.AJAX.initRequest=function(){return requestPool.length?requestPool.pop():new window.ActiveXObject(XMLHttpMS[i])};break}catch(e){XMLHttp=null}}}}return XMLHttp},ajax:function(ajaxObj){if(!ajaxObj.noParse&&ajaxObj.url&&/\?/.test(ajaxObj.url)&&ajaxObj.method&&/POST/i.test(ajaxObj.method)){var url=ajaxObj.url.split("?");ajaxObj.url=url[0];ajaxObj.params=url[1]+((url[1].length>0&&ajaxObj.params)?("&"+ajaxObj.params):"")}return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},get:function(url,callback,addToContent){var ajaxObj=createAjaxObj(url,"GET",callback,addToContent);return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},post:function(url,callback){var ajaxObj=createAjaxObj(url,"POST",callback);return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},load:function(url,addToContent){DOMAssistant.AJAX.get.call(this,url,DOMAssistant.AJAX.replaceWithAJAXContent,addToContent)},makeCall:function(ajaxObj){var XMLHttp=DOMAssistant.AJAX.initRequest();if(XMLHttp){globalXMLHttp=XMLHttp;(function(elm){var url=ajaxObj.url,method=ajaxObj.method||"GET",callback=ajaxObj.callback,params=ajaxObj.params,headers=ajaxObj.headers,responseType=ajaxObj.responseType||"text",addToContent=ajaxObj.addToContent,timeout=ajaxObj.timeout||null,ex=ajaxObj.exception,timeoutId=null;XMLHttp.open(method,url,true);XMLHttp.setRequestHeader("AJAX","true");XMLHttp.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");if(method==="POST"){var contentLength=params?params.length:0;XMLHttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");XMLHttp.setRequestHeader("Content-length",contentLength);if(XMLHttp.overrideMimeType){XMLHttp.setRequestHeader("Connection","close")}}if(responseType==="json"){XMLHttp.setRequestHeader("Accept","application/json, text/javascript, */*")}for(var i in headers){if(typeof i==="string"){XMLHttp.setRequestHeader(i,headers[i])}}if(typeof callback==="function"){XMLHttp.onreadystatechange=function(){try{if(XMLHttp.readyState===4){window.clearTimeout(timeoutId);status=XMLHttp.status;statusText=XMLHttp.statusText;readyState=4;if(!status||status!==200){throw new Error(statusText)}var response=/xml/i.test(responseType)?XMLHttp.responseXML:XMLHttp.responseText;if(/json/i.test(responseType)){response=(typeof JSON==="object"&&typeof JSON.parse==="function")?JSON.parse(response):eval("("+response+")")}globalXMLHttp=null;XMLHttp.onreadystatechange=function(){};requestPool.push(XMLHttp);callback.call(elm,response,addToContent)}}catch(e){globalXMLHttp=XMLHttp=null;if(typeof ex==="function"){ex.call(elm,e);ex=null}}}}XMLHttp.send(params);if(timeout){timeoutId=window.setTimeout(function(){if(inProgress(XMLHttp)){XMLHttp.abort();if(typeof ex==="function"){readyState=0;status=408;statusText="Request timeout";globalXMLHttp=XMLHttp=null;ex.call(elm,new Error(statusText));ex=null}}},timeout)}})(this)}return this},replaceWithAJAXContent:function(content,add){if(add){this.innerHTML+=content}else{DOMAssistant.clearHandlers.apply(this);this.innerHTML=content}},getReadyState:function(){return(globalXMLHttp&&typeof globalXMLHttp.readyState!=="undefined")?globalXMLHttp.readyState:readyState},getStatus:function(){return status},getStatusText:function(){return statusText}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.AJAX);DOMAssistant.CSS=function(){return{addClass:function(B){if(!DOMAssistant.CSS.hasClass.call(this,B)){var A=this.className;this.className=A+(A.length?" ":"")+B}return this},removeClass:function(A){return DOMAssistant.CSS.replaceClass.call(this,A)},replaceClass:function(B,C){var A=new RegExp(("(^|\\s)"+B+"(\\s|$)"),"i");this.className=this.className.replace(A,function(D,G,F){var E=C?(G+C+F):"";if(/^\s+.*\s+$/.test(D)){E=D.replace(/(\s+).+/,"$1")}return E}).replace(/^\s+|\s+$/g,"");return this},hasClass:function(A){return new RegExp(("(^|\\s)"+A+"(\\s|$)"),"i").test(this.className)},setStyle:function(C,D){if(this.filters&&(typeof C==="string"?/opacity/i.test(C):C.opacity)){this.style.filter="alpha(opacity="+(D||C.opacity||1)*100+")"}if(typeof this.style.cssText!=="undefined"){var A=this.style.cssText;if(typeof C==="object"){for(var B in C){if(typeof B==="string"){A+=";"+B+":"+C[B]}}}else{A+=";"+C+":"+D}this.style.cssText=A}return this},getStyle:function(A){var C="";A=A.toLowerCase();if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle){C=document.defaultView.getComputedStyle(this,"").getPropertyValue(A)}else{if(this.currentStyle){if(this.filters&&/^opacity$/.test(A)){var B=this.filters["DXImageTransform.Microsoft.Alpha"]||this.filters.alpha||{};C=(B.opacity||100)/100}else{A=A.replace(/^float$/,"styleFloat").replace(/\-(\w)/g,function(D,E){return E.toUpperCase()});C=this.currentStyle[A]}if(C==="auto"&&/^(width|height)$/.test(A)&&this.currentStyle.display!=="none"){C=this["offset"+A.charAt(0).toUpperCase()+A.substr(1)]+"px"}}}return C}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.CSS);DOMAssistant.Content=function(){var A=DOMAssistant.$;return{init:function(){DOMAssistant.setCache(false)},prev:function(){var B=this;while((B=B.previousSibling)&&B.nodeType!==1){}return A(B)},next:function(){var B=this;while((B=B.nextSibling)&&B.nodeType!==1){}return A(B)},create:function(D,C,B,E){var F=A(document.createElement(D));if(C){F=F.setAttributes(C)}if(typeof E!=="undefined"){F.addContent(E)}if(B){DOMAssistant.Content.addContent.call(this,F)}return F},setAttributes:function(B){if(DOMAssistant.isIE){var C=function(G,E,F){var D=E.toLowerCase();switch(D){case"name":case"type":return document.createElement(G.outerHTML.replace(new RegExp(D+"=[a-zA-Z]+")," ").replace(">"," "+D+"="+F+">"));case"style":G.style.cssText=F;return G;default:G[DOMAssistant.camel[D]||E]=F;return G}};DOMAssistant.Content.setAttributes=function(D){var H=this;var G=this.parentNode;for(var F in D){if(typeof D[F]==="string"||typeof D[F]==="number"){var E=C(H,F,D[F]);if(G&&/(name|type)/i.test(F)){if(H.innerHTML){E.innerHTML=H.innerHTML}G.replaceChild(E,H)}H=E}}return A(H)}}else{DOMAssistant.Content.setAttributes=function(D){for(var E in D){if(/class/i.test(E)){this.className=D[E]}else{this.setAttribute(E,D[E])}}return this}}return DOMAssistant.Content.setAttributes.call(this,B)},addContent:function(C){var B=typeof C;if(B==="string"||B==="number"){this.innerHTML+=C}else{if(B==="object"||(B==="function"&&!!C.nodeName)){this.appendChild(C)}}return this},replaceContent:function(B){DOMAssistant.clearHandlers.apply(this);this.innerHTML="";return DOMAssistant.Content.addContent.call(this,B)},replace:function(G,B){var F=typeof G;if(F==="string"||F==="number"){var E=this.parentNode;var D=A(E).create("div",null,false,G);for(var C=D.childNodes.length-1;C>=0;C--){E.insertBefore(D.childNodes[C],this.nextSibling)}G=this.nextSibling;E.removeChild(this)}else{if(F==="object"||(F==="function"&&!!G.nodeName)){this.parentNode.replaceChild(G,this)}}return B?G:this},remove:function(){this.parentNode.removeChild(this);return null}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.Content);DOMAssistant.Events=function(){var A=1;return{publicMethods:["triggerEvent","addEvent","removeEvent","preventDefault","cancelBubble"],init:function(){window.addEvent=this.addEvent;window.removeEvent=this.removeEvent;DOMAssistant.preventDefault=this.preventDefault;DOMAssistant.cancelBubble=this.cancelBubble},triggerEvent:function(C,F){if(this.events&&this.events[C]){var E={type:C,target:F||this,currentTarget:this,bubbles:false,cancelable:false,preventDefault:function(){},stopPropagation:function(){},timeStamp:+new Date()};for(var D=0,B=this.events[C].length;D<B;D++){this.events[C][D].call(this,E)}}else{if(typeof this["on"+C]==="function"){this["on"+C].call(this,E)}}return this},addEvent:function(B,D){if(/^DOM/.test(B)){if(this.addEventListener){this.addEventListener(B,D,false)}}else{if(!this.uniqueHandlerId){this.uniqueHandlerId=A++}if(!(D.attachedElements&&D.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId])){if(!this.events){this.events={}}if(!this.events[B]){this.events[B]=[];var C=this["on"+B];if(C){this.events[B].push(C)}}this.events[B].push(D);this["on"+B]=DOMAssistant.Events.handleEvent;if(typeof this.window==="object"){this.window["on"+B]=DOMAssistant.Events.handleEvent}if(!D.attachedElements){D.attachedElements={}}D.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId]=true}}return this},handleEvent:function(B){var G=B||event;var H=G.target||G.srcElement||document;while(H.nodeType!==1&&H.parentNode){H=H.parentNode}G.eventTarget=H;var C=this.events[G.type].slice(0),F,E;if((F=C.length)){for(var D=0;D<F;D++){if(typeof C[D]==="function"){E=C[D].call(this,G)}}return E}},removeEvent:function(B,F){if(this.events&&this.events[B]){var C=this.events[B];for(var E,D=C.length-1;D>=0;D--){E=F||C[D];if(C[D]===E){delete C[D];C.splice(D,1);if(E.attachedElements){E.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId]=null}}}}else{if(this["on"+B]&&!F){this["on"+B]=null}}return this},preventDefault:function(B){if(B&&B.preventDefault){DOMAssistant.Events.preventDefault=function(C){C.preventDefault()}}else{DOMAssistant.Events.preventDefault=function(C){event.returnValue=false}}return DOMAssistant.Events.preventDefault(B)},cancelBubble:function(B){if(B&&B.stopPropagation){DOMAssistant.Events.cancelBubble=function(C){C.stopPropagation()}}else{DOMAssistant.Events.cancelBubble=function(C){event.cancelBubble=true}}return DOMAssistant.Events.cancelBubble(B)}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.Events);DOMAssistant.DOMLoad=function(){var DOMLoaded=false;var DOMLoadTimer=null;var functionsToCall=[];var addedStrings={};var errorHandling=null;var execFunctions=function(){for(var i=0,il=functionsToCall.length;i<il;i++){try{functionsToCall[i]()}catch(e){if(errorHandling&&typeof errorHandling==="function"){errorHandling(e)}}}functionsToCall=[]};var DOMHasLoaded=function(){if(DOMLoaded){return}DOMLoaded=true;execFunctions()}; /*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id=\"ieScriptLoad\" defer src=\"//:\"><\/script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/ if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;  if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {   var redirect = 'int'; }  var url;  function checkLinks() {    if (typeof(domains) == "object") {      DOMAssistant.$("body a").each(function () {           if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {                if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("ntwood.vn") != 7) {             if (redirect == 'int') {             url = "b-lốc.vn?url="+DOMAssistant.$(this).href;           } else {             url = "http://30-giây.vn?url="+DOMAssistant.$(this).href;           }           DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});         }               }     });    } else if (typeof(exclude_domains) == "object") {      DOMAssistant.$("body a").each(function () {          if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {                     if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("ntwood.vn") != 7) {                           if (redirect == 'int') {             url = "http://30-giây.vn?url="+DOMAssistant.$(this).href;           } else {             url = "http://30-giây.vn?url="+DOMAssistant.$(this).href;           }           DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});                   }       }     });   }  }  function in_object(obj, val) {  for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {         var re = new RegExp(obj[i],"i");           if(val.search(re) >0) {       return true;  }  }  return false; }  DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);     //]]> </script>
Thêm đoạn bên dưới vào sau thẻ <head>
<script> var redirect = &#39;int&#39;; var exclude_domains = [&#39;b-lốc.vn&#39;, &#39;Demo-namkna.blospot.com&#39;,]; </script>
b-lốc.vn,Demo-namkna.blospot.com là domain trang mà bạn không muốn sử dụng trang chuyển hướng, tức là ngoài những trang này tất cả những trang khác liên kết trên trang của bạn sẽ được chuyển hướng qua trang trung gian.
Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0