%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Tạo Widget bài viết mới 2 Cột có hình ảnh và nhãn mô tả

Bước 1 : Đăng nhập vào Blog
Bước 2 : Vào thiết kế
Bước 3 : Chọn Chỉnh sửa HTML
Bước 4 : Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>..
<style type='text/css'>
/*Tooltip*/
#osdhtmltooltip{
border: #999 1px solid;
padding: 4px;
font-size: 10pt;
z-index: 100;
left: -300px;
visibility: hidden;
width: 240px;
font-family: Arial;
position: absolute;
background-color: #fcfee4;
text-align: left;
}
#osdhtmltooltip img{
float: left;
padding: 3px;
border: solid 1px #FFF;
margin: 2px;
}
#osdhtmltooltip h3{
color: #000;
padding: 2px;
margin: 0px;
font-weight: bold;
text-transform: none;
text-decoration: none;
}
#osdhtmltooltip span{
color: #999;
font-style: italic;
}
#osdhtmltooltip div{
color: #000;
}
#osdhtmlpointer{
z-index: 101;
left: -300px;
visibility: hidden;
position: absolute;
}
#rc-posts-2-col {
width:210px;
}
#rc-posts-2-col h3 {
background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-SX38Jpw5tnU/UxVwp04Ds-I/AAAAAAAALec/rrzOhghDCP4/s1600/mmoforfun-blogspot-com.png) no-repeat top left;
padding:3px 5px 14px 5px;
font-size:12px;
margin:0px;
color:#fff;
}
table#rc-2cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;}
#rc-tr1 {background:#f3f3f3;}
#rc-tr0 {background:#fff;}
#rc-td {padding:2px; color:#ff0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;}
#rc-td img {float: left;width: 40px;height: 40px;border: 1px solid #ccc;margin:5px;padding: 1px;}
#rc-td a {color:#ff0000;text-decoration:none;}
#rc-td a:hover {text-decoration:underline;}
</style>
Bước 5 : Vào Phần Tử trang - Chọn Thêm Tiện ích - Thêm một HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào:

<script type="text/javascript">
var tooltipID='osdhtmltooltip';
var imgtipID='osdhtmlpointer';
document.write('<div id="'+tooltipID+'" style="VISIBILITY: hidden;"></div>');
document.write('<img id="'+imgtipID+'" style="VISIBILITY: hidden;" src="http://data.fandung.com/img/oTooltiparrow.gif">');
var offsetfromcursorX=12;
var offsetfromcursorY=10;
var offsetdivfrompointerX=10;
var offsetdivfrompointerY=14;
var ie=document.all;
var ns6=document.getElementById&&!document.all;
var enabletip=false;if(ie||ns6)
var tipobj=document.getElementById(tooltipID);
var pointerobj=document.getElementById(imgtipID);
function ietruebody(){return(document.compatMode&&document.compatMode!="BackCompat")?document.documentElement:document.body;}
function showtip(thetext,thewidth,thecolor){try{if(!tipobj.style)
return;if(ns6||ie){if(thewidth)
tipobj.style.width=thewidth+"px";if(thecolor&&thecolor!="")
tipobj.style.backgroundColor=thecolor;tipobj.innerHTML=thetext;enabletip=true;return false;}}
catch(e)
{}}
function positiontip(e){if(!tipobj.style)
return;if(enabletip&&pointerobj){
var nondefaultpos=false;
var curX=(ns6)?e.pageX:event.clientX+ietruebody().scrollLeft;
var curY=(ns6)?e.pageY:event.clientY+ietruebody().scrollTop;
var winwidth=ie&&!window.opera?ietruebody().clientWidth:window.innerWidth-20;
var winheight=ie&&!window.opera?ietruebody().clientHeight:window.innerHeight-20;
var rightedge=ie&&!window.opera?winwidth-event.clientX-offsetfromcursorX:winwidth-e.clientX-offsetfromcursorX;
var bottomedge=ie&&!window.opera?winheight-event.clientY-offsetfromcursorY:winheight-e.clientY-offsetfromcursorY;
var leftedge=(offsetfromcursorX<0)?offsetfromcursorX*(-1):-1000;

if(rightedge<tipobj.offsetWidth){tipobj.style.left=curX-tipobj.offsetWidth+"px";nondefaultpos=true;}
else if(curX<leftedge)
tipobj.style.left="5px";
else{tipobj.style.left=curX+offsetfromcursorX-offsetdivfrompointerX+"px";pointerobj.style.left=curX+offsetfromcursorX+"px";}
if(bottomedge<tipobj.offsetHeight){tipobj.style.top=curY-tipobj.offsetHeight-offsetfromcursorY+"px";nondefaultpos=true;}
else{tipobj.style.top=curY+offsetfromcursorY+offsetdivfrompointerY+"px";pointerobj.style.top=curY+offsetfromcursorY+"px";}
tipobj.style.visibility="visible";if(!nondefaultpos)
pointerobj.style.visibility="visible";else
pointerobj.style.visibility="hidden";}}
function hidetip(){if(!tipobj.style)
return;if(ns6||ie){enabletip=false;tipobj.style.visibility="hidden";pointerobj.style.visibility="hidden";tipobj.style.left="-1000px";tipobj.style.backgroundColor='';tipobj.style.width='';}}
document.onmousemove=positiontip;
</script>
<script type="text/javascript">
numposts = 4; //số bài viết hiển thị trong tiện ích
postcount = 400; //số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
sumTitle = 40; // số kí tự của tiêu đề bài viết
colortitle = "#555";
tcolortitle = "#ff6c00"; // màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = "#6b1f01"; // màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)
nocmtext = "No Comment";
cmtext = "Comments";
posttext = "Posted in";
label = "Thớt gỗ"; //Tên nhãn
home_page = "http://www.thotgonamtrung.nhanh.re/";// Link blog của bạn
</script>
<div id="rc-posts-2-col"><h3>Thớt gỗ Năm Trung</h3><div id="rc-posts-loading"><img align='absmiddle' src='http://1.bp.blogspot.com/-PDG6t2PnV94/UQPNQUyEBKI/AAAAAAAAKHM/6j7xQg6yw3I/s1600/loading.gif'/></div>

<script type="text/javascript">
function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;

}
function showrecentposts(json) {
img = new Array();
var td = new Array();
var sumPost = new Array();
var posttitle = new Array();
var postcontent = new Array();
var comment = new Array();
var postDay = new Array();
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];

posttitle[i] = entry.title.$t;
var pcm ;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

var postdate = entry.published.$t;
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
postDay[i] = day+ "-" + m + "-" + y ;
if ("content" in entry) {
postcontent[i] = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
postcontent[i] = entry.summary.$t;}
else postcontent[i] = "";

s = postcontent[i] ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;} else {img[i]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";}


if (pcm==0) {comment[i] = " (" +nocmtext+ ") ";}
else {comment[i] = " (" + pcm + " " +cmtext+ ") ";}

postcontent[i] = postcontent[i].replace(/"/g, "“");
posttitle[i] = posttitle[i].replace(/"/g, "“");

sumPost[i] ="sumPost"+i;
var tilen= posttitle[i].length;
if (tilen > sumTitle) {
td[i]= '<td id="rc-td"><img src="'+img[i]+'"/><a onmouseover="showtip('+sumPost[i]+');" onmouseout="hidetip();" href="'+posturl+'" style="color:'+colortitle+';">'+removeHtmlTag(posttitle[i],sumTitle)+' ...</a></td>';
}
else {
td[i]= '<td id="rc-td"><img src="'+img[i]+'"/><a onmouseover="showtip('+sumPost[i]+');" onmouseout="hidetip();" href="'+posturl+'" style="color:'+colortitle+';">'+posttitle[i]+'</a></td>';
}

}
var m = numposts / 2;
document.write("<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" id=\"rc-2cot\">");
for (var j=0; j<m; j++) {
if (j%2==0) {
document.write("<tr id=\"rc-tr0\">");
document.write(td[j*2]);
document.write(td[j*2+1]);
document.write("<tr id=\"rc-tr0\">");
document.write("</tr>");
}
else {
document.write("<tr id=\"rc-tr1\">");
document.write(td[j*2]);
document.write(td[j*2+1]);
document.write("<tr id=\"rc-tr1\">");
document.write("</tr>");
}
}
document.write("</table>");
document.getElementById("rc-posts-loading").style.display = "none";
for (var p = 0; p < numposts; p++) {
document.write("<script type=\"text/javascript\">var "+sumPost[p]+" =\"<b style='color:"+tcolortitle+"'>"+posttitle[p]+"<\/b> <br\/> <i style='color:"+cmcolor+"'>"+posttext+" : "+postDay[p]+" - "+comment[p]+" <\/i><br\/>"+removeHtmlTag(postcontent[p],postcount)+" ...\";<\/script>");
}
}
document.write("<script src=\""+home_page+"feeds/posts/default/-/"+label+"?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
</script></div>
Lưu ý :
label = "thớt gỗ"; Là tên nhãn bạn muốn hiển thị trong tiện ích, Thay chữ thớt gỗ thành tên nhãn của bạn.
home_page = "http://www.thotgonamtrung.nhanh.re/"; Là tên URL địa chỉ blog của bạn.
numposts = 12; Số bài viết hiển thị trong tiện ích. Lưu ý số này phải nhỏ hơn hoặc bằng số bài viết thực tế có trong nhãn của bạn.
postcount = 400; Số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
sumTitle = 40; số kí tự của tiêu đề bài viết
tcolortitle = "#ff6c00"; màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = "#6b1f01"; màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)
Cuối cùng save template lại.
Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0