Ads Nhà Tài Trợ
Nam Trung JSC Thớt Gỗ, Ván Ghép Các Loại

Hiển thị bài đăng ở trang nhãn( Labe)

Bước 1 : bạn vào chỉnh sửa HTML, Tìm thẻ </head>.
chèn trước nó code sau :

<script type='text/javascript'>
imgr=["https://lh3.googleusercontent.com/-IBkOgk0LW6c/TqulPrgd6RI/AAAAAAAAAmg/VHnAiJCR4jc/s800/no_img.jpg"];aBold=showRandomImg=!0;summaryPost=70;summaryTitle=25;numposts=12;function removeHtmlTag(i,g){for(var e=i.split("<"),h=0;h<e.length;h++)-1!=e[h].indexOf(">")&&(e[h]=e[h].substring(e[h].indexOf(">")+1,e[h].length));e=e.join("");return e=e.substring(0,g-1)}
function showrecentposts22(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],h=e.title.$t,k;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){k=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var l=0;l<e.length&&!(parseInt(m)==e[l]);l++);0<=g&&12>=g&&(h='<div class="postside"><a href="'+k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h2><a href="'+
k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+h+"</a></h2> </div>",document.write(h));j++}document.write("")}
function showrecentposts33(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],h=e.title.$t,k;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){k=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var l=0;l<e.length&&!(parseInt(m)==e[l]);l++);0<=g&&12>=g&&(h='<div class="postside33"><a href="'+k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h2><a href="'+
k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+h+"</a></h2>"+removeHtmlTag(f,60)+"... </div>",document.write(h));j++}document.write("")};
</script>

Bước 2:  Tìm code sau :
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>

Ở gần code trên thường có dạng :
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
Bước 3 : Bạn chèn toàn bộ Code sau phía trên code Bước 2:

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div id='scandal24h-view'>
<ul class='fcurrent'><li><a class='fview' href='?v=full' title='Chế độ xem đầy đủ'>Full</a></li> <li><a class='lview' href='?v=list' title='Chế độ xem danh sách'>List</a></li> <li><a class='wnview' href='?v=what_news' title='Có nhận xét gì mới'>Bình luận mới nhất ?</a></li></ul>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<style type='text/css'>
#scandal24h-view ul{margin-top:0;margin-bottom:15px;padding:5px 5px 5px 10px;font-weight:bold;height:22px}#scandal24h-view ul{border-bottom:2px #525252 solid}#scandal24h-view ul li{float:left;padding:0 5px 0 5px;margin:0;display:inline}#scandal24h-view ul li a{display:block;padding:5px 20px 4px 39px;text-decoration:none;height:19px;margin-right:2px}#scandal24h-view ul li a.fview,#scandal24h-view ul li a.lview,#scandal24h-view ul li a.wnview{background:#d6d6d6;border:1px solid #525252;border-bottom:0;height:18px;position:relative;bottom:1px}#scandal24h-view ul li a.fcurrent,#scandal24h-view ul li a.fview{background:#d6d6d6 url(http://lh4.googleusercontent.com/--EqmhBRO3GY/TtBidQ9WO9I/AAAAAAAACBc/8XDNP9Tot5c/s20/full-view.png) no-repeat 15px 7px;color:#000}#scandal24h-view ul li a.fcurrent,#scandal24h-view ul li a.fview:hover{background:#f70 url(http://lh4.googleusercontent.com/--EqmhBRO3GY/TtBidQ9WO9I/AAAAAAAACBc/8XDNP9Tot5c/s20/full-view.png) no-repeat 15px 7px;color:#fff}

#scandal24h-view ul li a.lcurrent,#scandal24h-view ul li a.lview{background:#d6d6d6 url(http://lh3.googleusercontent.com/-PcA6z36vNrM/TtBkzbKloSI/AAAAAAAACBo/-bIhC55__5Q/s17/list-view.png) no-repeat 16px 6px;color:#000}#scandal24h-view ul li a.lcurrent,#scandal24h-view ul li a.lview:hover{background:#24bde2 url(http://lh3.googleusercontent.com/-PcA6z36vNrM/TtBkzbKloSI/AAAAAAAACBo/-bIhC55__5Q/s17/list-view.png) no-repeat 16px 6px;color:#fff}#scandal24h-view ul li a.wncurrent,#scandal24h-view ul li a.wnview{background:#d6d6d6 url(http://lh4.googleusercontent.com/-PP-jlk64CWc/TuY-CQqoX9I/AAAAAAAACI0/MJuc4nIBwQU/s19/what-news-bg.png) no-repeat 16px 4px;color:#000}#scandal24h-view ul li a.wncurrent,#scandal24h-view ul li a.wnview:hover{background:#0c9 url(http://lh4.googleusercontent.com/-PP-jlk64CWc/TuY-CQqoX9I/AAAAAAAACI0/MJuc4nIBwQU/s19/what-news-bg.png) no-repeat 16px 4px;color:#fff}.clear{clear:both}#page-rc-tooltip{font-weight:bold;padding:0;margin:15px 0 15px 0;text-align:center}#page-rc-tooltip a{text-decoration:none;border:1px solid #4d9900;padding:2px 5px;background:#c7facf;border-bottom-left-radius:3px 3px;border-bottom-right-radius:3px 3px;border-top-left-radius:3px 3px;border-top-right-radius:3px 3px}#page-rc-tooltip a:hover{color:#f00;background:#9afc97;-webkit-box-shadow:#d4d4d4 0 0 3px}#page-rc-tooltip span{border:1px solid #ff643d;padding:2px 5px;background:#fff}#page-rc-tooltip span.currentpage{background:#ffe6cc;border-bottom-left-radius:3px 3px;border-bottom-right-radius:3px 3px;border-top-left-radius:3px 3px;border-top-right-radius:3px 3px}a.label-link{color:#555;text-decoration:none}a.label-link:hover{color:#000;text-decoration:underline}td.listtitle{padding-left:5px;width:605px}td.listtitle span{color:#888;font-size:85%}td.listtitle span a{color:#3d3d3d!important}td.listtitle span i{color:#000!important}td.listtitle h2{color:#008000!important;font-size:13px;padding:0;margin:0}td.listtitle h2 a{color:#008000!important}td.listtitle h2 a:hover{color:#ff470a!important}td.listinfo{width:90px;text-align:right;font-size:85%;color:#888}td.listinfo span{color:#000;font-style:italic}.anhscandal24h{float:left;position:relative;width:266px;height:215px;margin:5px 21px 20px 27px;background:#f2f2f2;border:1px solid #d4d4d4;}.anhscandal24h:hover{background:#e6ffcc}.anhscandal24h .boanh {width:100%;height:180px;overflow:hidden;border-bottom:1px solid #ffb366;}.anhscandal24h .boanh img{padding:7px;width:252px;height:auto}.anhscandal24h .a_cm{color:#000;text-shadow:1px 1px 1px #fff;float:right;font-size:13px;display:block;position:absolute;margin-top:140px;height:35px;margin-left:-15px!important;padding-right:9px;background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-ySf6AueP1yo/Tttx3GwV27I/AAAAAAAACEU/RhMmtdOMiec/s25/cm-r-bg.png) no-repeat top right}.anhscandal24h .a_cm span{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-SKm8rYtjin4/Tun6PNpEY2I/AAAAAAAAALc/82dJ-iTwnhU/s1600/cm-l-bg.png) no-repeat;display:block;float:left;height:35px;text-align:center;padding:3px 5px 0 15px;font-weight:bold}.anhscandal24h h2,.anhscandal24h h2 a{color:#060;font:bold 94% Tahoma;text-align:center;text-decoration:none;padding:0;margin:5px 0 0 0}.videoscandal24h{float:left;position:relative;width:172px;height:160px;margin:5px 17px 20px 21px}.videoscandal24h img{border:1px solid #c9c9c9;padding:3px;width:164px;height:113px}.videoscandal24h h2,.videoscandal24h h2 a{color:#060;font:bold 94% Tahoma;text-align:center;text-decoration:none;padding:0;margin:5px 0 0 0}.videoscandal24h .v_cm{color:#000;text-shadow:1px 1px 1px #fff;float:right;font-size:13px;display:block;position:absolute;margin-top:72px;height:35px;margin-left:-15px!important;padding-right:9px;background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-ySf6AueP1yo/Tttx3GwV27I/AAAAAAAACEU/RhMmtdOMiec/s25/cm-r-bg.png) no-repeat top right}.videoscandal24h .v_cm span{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-SKm8rYtjin4/Tun6PNpEY2I/AAAAAAAAALc/82dJ-iTwnhU/s1600/cm-l-bg.png) no-repeat;display:block;float:left;height:35px;text-align:center;padding:3px 5px 0 15px;font-weight:bold}.hososcandal24h{float:left;position:relative;width:150px;height:200px;margin:5px 24px 20px 34px}.hososcandal24h img{border:1px solid #c9c9c9;padding:3px;width:144px;height:160px}.hososcandal24h h2,.hososcandal24h h2 a{color:#060;font:bold 99% Tahoma;text-align:center;text-decoration:none;padding:0;margin:3px 0 0 0}.anhscandal24h h2 a:hover,.videoscandal24h h2 a:hover,.hososcandal24h h2 a:hover{color:#f30}.anhscandal24h img:hover,.videoscandal24h img:hover,.hososcandal24h img:hover{background:#00e6ac}.home-navi .h_cm{color:#000;text-shadow:1px 1px 1px #fff;float:right;font-size:13px;display:block;position:absolute;margin-top:56px;height:35px;margin-left:-5px!important;padding-right:9px;background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-ySf6AueP1yo/Tttx3GwV27I/AAAAAAAACEU/RhMmtdOMiec/s25/cm-r-bg.png) no-repeat top right}.home-navi .h_cm span{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-SKm8rYtjin4/Tun6PNpEY2I/AAAAAAAAALc/82dJ-iTwnhU/s1600/cm-l-bg.png) no-repeat;display:block;float:left;height:35px;text-align:center;padding:3px 5px 0 15px;font-weight:bold}.wn_page{text-align:center;margin-bottom:15px}.wn_page span{font-weight:bold;color:#f70}.wn_page a{font-weight:bold;font-size:11px;color:#fff;background:#726a65;padding:2px 5px;border:1px solid #ccc;text-decoration:none}.wn_page a:hover{background:#f70}a.ppcm_link{padding:0 3px;border:1px solid #ddd;background:#efefef}a.ppcm_link:hover{background:#ddd}img.rcav-photo{float:left;margin-right:7px;border:solid #ddd 1px;padding:1px;height:50px;width:50px}td div.rcav-contentb{font-size:12px!important}div.rcav-contentb .rcav-authorb{background:url(http://lh4.googleusercontent.com/-H1sj0v33hIU/TgNJoS2D-6I/AAAAAAAAB1I/sUpra9uRIb4/rc-avatar-bg.png) no-repeat bottom left;padding-bottom:11px}div.rcav-contentb .rcav-sumb{background:#d4d4d4;padding:5px;border-left:1px solid #e1e1e1;border-right:1px solid #e1e1e1;border-bottom:1px solid #e1e1e1}div.rcav-contentb .rcav-sumb{background:#ededed;padding:5px;border-left:1px solid #e1e1e1;border-right:1px solid #e1e1e1;border-bottom:1px solid #e1e1e1}div.rcav-contentb .rcav-sumb p{padding:3px;font-size:90%;border:1px dashed darkGray;margin-top:10px;background:#f2ffe5;color:#888}div.rcav-contentb .rcav-sumb p a{text-decoration:none}div.rcav-contentb .rct-sum p a:hover{text-decoration:underline}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
String.prototype.GetValue=function(e){e=this.substr(this.indexOf("?")+1).match(RegExp("(^|&)"+e+"=([^&]*)(&|$)"));return null!=e?unescape(e[2]):null};var str=location.href,page=str.GetValue("page"),view=str.GetValue("v"),homepageurl="http://www.scandal24h.info/",urllength=homepageurl.length;void 0==page&&(page="1");void 0==view&&(view="full");
if(-1!=str.indexOf("search/label")){if(-1!=str.indexOf("?"))var str1=str.split("?")[0],label=str1.substring(urllength+13,str1.length);else label=str.substring(urllength+13,str.length);var textlabel="/-/"+label,textpage="search/label/"+label}else textpage=textlabel="";function stripHtmlTags(e,i){e=e.replace(/<br.*?>/ig," ");return e.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,i-1).join(" ")}
function showrecentposts(e){img=[];for(var i=0;i<numposts;i++){var g=e.feed.entry[i],h=g.title.$t,f,l,j="media$thumbnail"in g?g.media$thumbnail.url:"http://lh6.googleusercontent.com/-8fE2X7kBhWs/Tf96WzivFHI/AAAAAAAAB0s/fItUKGW08gY/no-image.png";if(i==e.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<g.link.length;k++)if("alternate"==g.link[k].rel){l=g.link[k].href;break}f="thr$total"in g?g.thr$total.$t:"none";var q=0==f?"Ch\u01b0a c\u00f3 nh\u1eadn x\u00e9t":"none"==f?'<span style="color:#f00;">Nh\u1eadn x\u00e9t \u0111\u00e3 t\u1eaft</span>':
'<font style="color:#0082ff;">'+f+"</font> Nh\u1eadn x\u00e9t";if(200<f){for(var o=[],k=[],n=f/200,n=0==f%200?parseInt(n):parseInt(n)+1,m=0;m<n;m++)k[m]=m+1,o[m]='<a href="'+l+"?commentPage="+k[m]+'">'+k[m]+"</a>";o='<span style="font-size:85%;color:#24BDE2;"> [<img src="http://lh4.googleusercontent.com/-2Ecsj_7_DfQ/TtDbLsddqGI/AAAAAAAACBw/3nFpHuHLbrk/s12/icon_cmpage.gif" />Comment page : '+o+" ]</span><br/>"}else o="";n=[];if(g.category)for(k=0;k<g.category.length;k++)n[k]=' <a class="label-link" href="http://www.scandal24h.info/search/label/'+
g.category[k].term+'">'+g.category[k].term+"</a> ";else n="No label";var k=g.author[0].name.$t,p=g.published.$t,m=p.split("-")[2].substring(0,2),r=p.split("-")[1],p=p.split("-")[0];postDay=m+"/"+r+"/"+p;m=g="content"in g?g.content.$t:"summary"in g?g.summary.$t:"";a=m.indexOf("<img");b=m.indexOf('src="',a);c=m.indexOf('"',b+5);d=m.substr(b+5,c-b-5);img[i]=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"http://scandal-24h.googlecode.com/files/logo-scandal24h-info.png";m='<div id="rcfirstpost"><div class="colleft" style="\tbackground:url('+
img[i]+') no-repeat left top;"><span class="feature"></span><span class="firstcm">'+f+'</span><div class="ftitle"><a href="'+l+'">'+h+'</a></div></div><div class="colright"><div class="colright-child"><div class="tags">'+n+'</div><div class="info"><span class="rightbg"></span><table width=237><tr><td class="info-l"><img src="http://lh4.googleusercontent.com/-jI8VWvv41a8/TtcYzVuDoJI/AAAAAAAACD0/VZVt0mt5ub0/s14/PostAuthorIcon.png" /> '+k+'<br /><img src="http://lh3.googleusercontent.com/-Uirn0vm5r0M/TtJL65kVW9I/AAAAAAAACCo/vEAOrIvKc9I/s10/clock.gif" /> '+
postDay+'</td><td valign="bottom" class="info-r"><a href="'+l+'">Chi ti\u1ebft ...</a></td></tr></table></div><div class="sumary">'+stripHtmlTags(g,50)+" ...</div></div></div></div>";r='<div class="home-navi"><div class="h_cm"><span>'+f+'</span><a href="'+l+'"></div><img style="background:#fff;width:134px;height:81px;padding:5px;border:1px solid #ccc;margin:5px;float:left;" src="'+img[i]+'" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+'</a></h2><div class="cat_tags clear"><div class="noidung">'+removeHtmlTag(g,
80)+' ...</div><div class="clear"></div></div></div>';n='<div style="border-bottom:1px dashed #A9F94E"><table><tr><td valign="top" class="listinfo">'+q+"<br/><span>by</span> "+k+"<br/><span>on</span> "+postDay+'</td><td valign="top" class="listtitle"><a href="'+l+'"><img src="'+j+'" style="width:70px;height:50px;float:left;padding:1px; border:1px solid #ccc;margin-right:5px;" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2>"+o+"<span><i>Tags</i> : "+n+"</span></td></tr></table></div>";p='<div class="anhscandal24h"><div class="a_cm"><span>'+
f+'</span></div><a href="'+l+'" title="'+stripHtmlTags(g,50)+' ..."><div class="boanh"><img src="'+img[i]+'" /></div></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2></div>";f='<div class="videoscandal24h"><div class="v_cm"><span>'+f+'</span></div><a href="'+l+'" title="'+stripHtmlTags(g,50)+' ..."><img src="'+img[i]+'" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2></div>";j='<div style="border-bottom:1px dashed #A9F94E"><table><tr><td valign="top" class="listinfo">'+q+"<br/><span>by</span> "+k+"<br/><span>on</span> "+postDay+'</td><td valign="top" class="listtitle"><a href="'+
l+'"><img src="'+j+'" style="width:70px;height:50px;float:left;padding:1px; border:1px solid #ccc;margin-right:5px;" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2>"+o+"<span>"+removeHtmlTag(g,160)+" ...</span></td></tr></table></div>";h='<div class="hososcandal24h"><a href="'+l+'" title="'+stripHtmlTags(g,200)+' ..."><img src="'+img[i]+'" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2></div>";"full"==view?0==i&&1==page&&""==textpage?document.write(m):"ANH"==label?document.write(p):"Ca%20sy-Dien%20vien"==label?document.write(h):
"Picture%20show"==label?document.write(p):"Girl%20xinh"==label?document.write(p):"Bikini%20Girl"==label?document.write(p):"VIDEO"==label?document.write(f):"Video%20show"==label?document.write(f):"Clip%20hai"==label?document.write(f):"Clip%20shock"==label?document.write(f):"Video%20show"==label?document.write(f):"Tranh%20vui"==label?document.write(f):"TRUYEN"==label?document.write(j):"Truyen%20cuoi"==label?document.write(j):"Truyen%20+18"==label?document.write(j):document.write(r):document.write(n)}}
function numberOfPosts(e){document.write('<script style="text/javascript">var totalPosts= '+e.feed.openSearch$totalResults.$t+" ;<\/script>")}document.write('<script src="http://www.scandal24h.info/feeds/posts/default'+textlabel+'?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"><\/script>');var cm_ava=[];cm_ava.blogger="http://lh3.googleusercontent.com/--F9h8Z3Z6cs/TtInH4YFTMI/AAAAAAAACB4/sWRmC6nd3HY/s26/blogger-ico.png";cm_ava.another="http://lh3.googleusercontent.com/-OHvAL1zTgZM/TtInH36F1jI/AAAAAAAACB8/Jhnxo7yCjlc/s23/another-ico.png";
cm_ava.no_photo="http://lh6.googleusercontent.com/-cchblzXPp8I/TgNJpMz-aMI/AAAAAAAAB1Q/NAzNcNF-dxk/s50/blogger-nophoto.png";cm_ava.openid="http://lh6.googleusercontent.com/-uf0uxbEp4Zs/TgNJppowi6I/AAAAAAAAB1c/qmkdGd12iJY/openid.png";cm_ava.livej="http://lh4.googleusercontent.com/-ncOJFLxjHTc/TgNJpWhHBVI/AAAAAAAAB1Y/bg87urldP3k/livej.png";cm_ava.wp="http://lh3.googleusercontent.com/-pI1VhTlH9ss/TgNJot558TI/AAAAAAAAB1E/A469MiNkEVg/wp.png";cm_ava.typepad="http://lh4.googleusercontent.com/-QEKJ1rr4D2o/TgNJoZSTvII/AAAAAAAAB1A/ml5MtgyRfhE/typepad.png";
cm_ava.aim="http://lh4.googleusercontent.com/-CY3WnoiAnk8/TgNJokYOjeI/AAAAAAAAB1M/a_56pS5vvG8/aim.png";cm_ava.url="http://lh5.googleusercontent.com/-lz5ikgnJDZw/TgNJoPiZ00I/AAAAAAAAB08/qLvloo_HaHo/url.png";cm_ava.anon="http://lh4.googleusercontent.com/-u-xJmUDbxGI/TgNJpJS8hEI/AAAAAAAAB1U/sC51rFWinQE/guest.png";function showTitle(e){document.write(e.entry.title.$t)}function stripcmHtmlTags(e,i){e=e.replace(/<br.*?>/ig," ");return e.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,i-1).join(" ")}
function showRCommentsAvatarbo(e){for(var e=e.feed.entry,i='<div id="rcommentfd"><table><tbody>',g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],h=0;h<cm_num;h++){var f="",l="";if("uri"in e[h].author[0]){var j=e[h].author[0].uri,k='<a target="_blank" href="'+j.$t+'"><b>'+e[h].author[0].name.$t+"</b></a>";if(j.$t.match("blogger.com"))if(f=e[h].author[0].gd$image.src,f=-1!=f.indexOf("blogblog.com")?"https://lh6.googleusercontent.com/-cchblzXPp8I/TgNJpMz-aMI/AAAAAAAAB1Q/NAzNcNF-dxk/s50/blogger-nophoto.png":f,j.$t.match("12719262048045672226"))l=
'<img src="http://lh5.googleusercontent.com/-M1SiuFrney4/TtMgWc8cX1I/AAAAAAAACDM/1dlwV8oVN44/s35/admin10.gif" heiight="13" width="9" />';else{if(j.$t.match("03534125795803717090")||j.$t.match("03534125795803717092"))l='<img src="http://lh3.googleusercontent.com/-XG8XGo1JpzI/Ttzx-RLFCTI/AAAAAAAACFI/sx8soOERel4/s40/author-ico.png" />'}else f=j.$t.match("openid.net")?cm_ava.openid:j.$t.match("livejournal.com")?cm_ava.livej:j.$t.match("wordpress.com")?cm_ava.wp:j.$t.match("typekey.com")?cm_ava.typepad:
j.$t.match("aol.com")?cm_ava.aim:cm_ava.url}else f=cm_ava.anon,k="<b>"+e[h].author[0].name.$t+"</b>";for(var j='<img class="rcav-photo"align="top" src="'+f+'" />',i=i+"<tr>",i=i+('<td width="56" height="56" valign="top">'+j+"</td>"),j=e[h].published.$t,f=parseInt(j.substring(5,7)),q=0;q<g.length&&!(f==g[q]);q++);for(f=0;f<e[h].link.length;f++)if("self"==e[h].link[f].rel){cmfeed=e[h].link[f].href;break}if(""!=e[h].title.$t){e[h].link[2].href.split("?",1);var o=cmfeed.substring(30+blogID.length,cmfeed.indexOf("/comments")),
o='<script type="text/javascript" src="'+homepage+"/feeds/posts/default/"+o+'?alt=json-in-script&callback=showTitle"><\/script>'}i=""==e[h].title.$t?i+('<td valign="top"><div class="rcav-contentb"><div class="rcav-authorb">'+k+" "+l+'</div><div class="rcav-sumb"><i style="color:#f00;">'+e[h].content.$t+"</i> </div></div></td>"):i+('<td valign="top"><div class="rct-contentb"><div class="rcav-authorb">'+k+" "+l+' - <i><a href="'+e[h].link[2].href+'">'+j.substring(11,16)+"-"+j.substring(8,10)+"/"+j.substring(5,
7)+"/"+j.substring(2,4)+'</a></i></div><div class="rcav-sumb">'+stripcmHtmlTags(e[h].content.$t,cm_desc)+' ... <p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-5YQb7Va3bRs/TtJMzvw_QnI/AAAAAAAACCw/mbkDt1trenM/s10/link.png" /> <b>On :</b> <i><a href="'+e[h].link[2].href+'">'+o+"</a></i> </p></div></div></td>");i+="</tr>"}document.write(i+"<tbody></table></div>")};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
ava_mode = "single";
var cm_num = 10;
var cm_desc = 100;
var homepage = "http://www.scandal24h.info/";
blogID = "462321606587101340";
postID = "462321606587101340";
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(-1!=str.indexOf("/search?")||-1!=str.indexOf("archive.html"))document.write('<div style="text-align:center;padding:10px;background-color:#fae9c8;border:1px #fcb353 solid;"><img src="http://data.fandung.com/img/404page-bg.png" /><br><br>Trang m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i tr\u00ean blog.<br> <a href="http://www.scandal24h.info/"><b>Click v\u00e0o \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 tr\u1edf v\u1ec1 trang ch\u1ee7.</b></a></div>');else if("what_news"==view){var numcms=10,wnlast=
10*page,cm_start=numcms*(page-1)+1,wnpagecontent="<b>("+cm_start+" &#8594; "+wnlast+')</b> <a href="?v=what_news&page=1">1</a> <a href="?v=what_news&page=2">2</a> <a href="?v=what_news&page=3">3</a> <a href="?v=what_news&page=4">4</a> <a href="?v=what_news&page=5">5</a>';document.write('<div class="wn_page"><span>Top 50 News Comments </span> <br/>'+wnpagecontent+"</div>");document.write('<script type="text/javascript" src="http://www.scandal24h.info/feeds/comments/default?max-results='+numcms+"&start-index="+
cm_start+'&alt=json-in-script&callback=showRCommentsAvatarbo"><\/script>');document.write('<div class="wn_page"><br/>'+wnpagecontent+"</div>")}else{var rcpage=[],numposts="full"==view?30:30,numpage=totalPosts/numposts,lastnum=totalPosts%numposts;0==lastnum&&(numpage+=1);for(var m=1;m<numpage;m++){var start=numposts*(m-1)+1;rcpage[m]='<script src="http://www.scandal24h.info/feeds/posts/default'+textlabel+"?start-index="+start+"&max-results="+numposts+'&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"><\/script>'}page>
numpage&&page<numpage+1&&0<lastnum?(numposts=lastnum,start=totalPosts-lastnum+1,document.write('<script src="http://www.scandal24h.info/feeds/posts/default'+textlabel+"?start-index="+start+"&max-results="+numposts+'&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"><\/script>')):page>numpage||page>numpage-1&&0==lastnum?document.write('<div style="text-align:center;padding:20px 10px;background-color:#fae9c8;border:1px #fcb353 solid;"><img src="http://data.fandung.com/img/404page-bg.png" /><br><br>Trang m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i tr\u00ean blog.<br><a href="http://www.scandal24h.info/"><b>Click v\u00e0o \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 tr\u1edf v\u1ec1 trang ch\u1ee7.</b></a></div>'):
document.write(rcpage[page]);var pagelist=0==lastnum?totalPosts/numposts:numpage+1,pagelist1=parseInt(pagelist),npage=parseFloat(page);if(page<=parseInt(pagelist)){if(2<=pagelist&&6>pagelist1){document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : ");for(var n=1;n<pagelist1+1;n++){var navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>";document.write(navpage)}document.write("</div>")}if(6<=
pagelist&&4>page){document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : ");for(n=1;6>n;n++)navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>",document.write(navpage);5<parseInt(pagelist)?document.write(' ... <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+parseInt(pagelist)+'">Cu\u1ed1i</a></div>'):document.write("</div>")}else if(6<=pagelist&&3<page&&page<parseInt(pagelist)-
2){var first=page-2,last=first+5;document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+') : <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+'&page=1">\u0110\u1ea7u</a> ...');for(n=first;n<last;n++)navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>",document.write(navpage);document.write(' ... <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+parseInt(pagelist)+'">Cu\u1ed1i</a></div>')}else if(6<=
pagelist&&3<page&&page>parseInt(pagelist)-3){first=parseInt(pagelist)-4;last=parseInt(pagelist)+1;document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+') : <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+'&page=1">\u0110\u1ea7u</a> ...');for(n=first;n<last;n++)navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>",document.write(navpage);document.write("</div>")}}};
//]]>
</script>
</b:if></b:if>
Ta sẽ đc như sau :
    Code bước 3
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>


Bước 4: Bạn chèn code sau trước : ]]></b:skin>

.home-navi{width:308px;height:160px;color:#000;float:left;padding:0;margin:5px; overflow:hidden}
.home-navi:hover,.post-slide-3:hover,.postside:hover,.postside33:hover{background:#f2ffe5}.home-navi h2 a,.home-navi h2 a{text-decoration:none;color:#060;font-size:14px;font-family:Tahoma;text-transform:none;padding:0;margin:0}
.home-navi h2 a:hover{color:#e62e00}
.cat_tags{background:#FFF;width:318px;margin:5px 0 5px 0;padding:0}
.noidung{padding:5px 10px 5px 10px;line-height:1.5em;font-size:13px;color:#4a4a4a}
.tieuh2{margin:2px 5px 0 5px}
.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;background:#ddd}
.showpageOf{margin:0 8px 0 0}.showpageNum a:hover{border:1px solid #888;background:#ccc}
.showpagePoint{color:#fff;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border:1px solid #999;background:#666;text-decoration:none}
Nguồn : Internet
Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Sở hữu một thiết kế thanh lịch và vô cùng đẳng cấp, mang trong mình một hiệu năng "cực khủng", chụp ảnh, quay phim chất lượng hàng đầu nhờ cụm 3 camera 50 MP. Thiết bị hoàn hảo dành cho dân làm việc văn phòng theo mô hình Workcation thích du lịch khám phá, làm Việc Từ Xa,... Thiết bị công nghệ số cực ngon dành cho TELEWORK, WFH, người làm nghề MMO, KOC / Streamer,...

Xem Giá Bán

Laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất. Thiết kế lai giữa laptop gaming và máy tính bảng sáng tạo, sang chảnh, trang bị công nghệ tân tiến nhất, chinh phục mọi giới hạn cùng với cấu hình vượt trội.

Xem Giá Bán