Ads Nhà Tài Trợ
Nam Trung JSC Thớt Gỗ, Ván Ghép Các Loại

Tạo Widget bài viết mới 2 Cột có hình ảnh và nhãn mô tả

Bước 1 : Đăng nhập vào Blog
Bước 2 : Vào thiết kế
Bước 3 : Chọn Chỉnh sửa HTML
Bước 4 : Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>..
<style type='text/css'>
/*Tooltip*/
#osdhtmltooltip{
border: #999 1px solid;
padding: 4px;
font-size: 10pt;
z-index: 100;
left: -300px;
visibility: hidden;
width: 240px;
font-family: Arial;
position: absolute;
background-color: #fcfee4;
text-align: left;
}
#osdhtmltooltip img{
float: left;
padding: 3px;
border: solid 1px #FFF;
margin: 2px;
}
#osdhtmltooltip h3{
color: #000;
padding: 2px;
margin: 0px;
font-weight: bold;
text-transform: none;
text-decoration: none;
}
#osdhtmltooltip span{
color: #999;
font-style: italic;
}
#osdhtmltooltip div{
color: #000;
}
#osdhtmlpointer{
z-index: 101;
left: -300px;
visibility: hidden;
position: absolute;
}
#rc-posts-2-col {
width:210px;
}
#rc-posts-2-col h3 {
background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-SX38Jpw5tnU/UxVwp04Ds-I/AAAAAAAALec/rrzOhghDCP4/s1600/mmoforfun-blogspot-com.png) no-repeat top left;
padding:3px 5px 14px 5px;
font-size:12px;
margin:0px;
color:#fff;
}
table#rc-2cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;}
#rc-tr1 {background:#f3f3f3;}
#rc-tr0 {background:#fff;}
#rc-td {padding:2px; color:#ff0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;}
#rc-td img {float: left;width: 40px;height: 40px;border: 1px solid #ccc;margin:5px;padding: 1px;}
#rc-td a {color:#ff0000;text-decoration:none;}
#rc-td a:hover {text-decoration:underline;}
</style>
Bước 5 : Vào Phần Tử trang - Chọn Thêm Tiện ích - Thêm một HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào:

<script type="text/javascript">
var tooltipID='osdhtmltooltip';
var imgtipID='osdhtmlpointer';
document.write('<div id="'+tooltipID+'" style="VISIBILITY: hidden;"></div>');
document.write('<img id="'+imgtipID+'" style="VISIBILITY: hidden;" src="http://data.fandung.com/img/oTooltiparrow.gif">');
var offsetfromcursorX=12;
var offsetfromcursorY=10;
var offsetdivfrompointerX=10;
var offsetdivfrompointerY=14;
var ie=document.all;
var ns6=document.getElementById&&!document.all;
var enabletip=false;if(ie||ns6)
var tipobj=document.getElementById(tooltipID);
var pointerobj=document.getElementById(imgtipID);
function ietruebody(){return(document.compatMode&&document.compatMode!="BackCompat")?document.documentElement:document.body;}
function showtip(thetext,thewidth,thecolor){try{if(!tipobj.style)
return;if(ns6||ie){if(thewidth)
tipobj.style.width=thewidth+"px";if(thecolor&&thecolor!="")
tipobj.style.backgroundColor=thecolor;tipobj.innerHTML=thetext;enabletip=true;return false;}}
catch(e)
{}}
function positiontip(e){if(!tipobj.style)
return;if(enabletip&&pointerobj){
var nondefaultpos=false;
var curX=(ns6)?e.pageX:event.clientX+ietruebody().scrollLeft;
var curY=(ns6)?e.pageY:event.clientY+ietruebody().scrollTop;
var winwidth=ie&&!window.opera?ietruebody().clientWidth:window.innerWidth-20;
var winheight=ie&&!window.opera?ietruebody().clientHeight:window.innerHeight-20;
var rightedge=ie&&!window.opera?winwidth-event.clientX-offsetfromcursorX:winwidth-e.clientX-offsetfromcursorX;
var bottomedge=ie&&!window.opera?winheight-event.clientY-offsetfromcursorY:winheight-e.clientY-offsetfromcursorY;
var leftedge=(offsetfromcursorX<0)?offsetfromcursorX*(-1):-1000;

if(rightedge<tipobj.offsetWidth){tipobj.style.left=curX-tipobj.offsetWidth+"px";nondefaultpos=true;}
else if(curX<leftedge)
tipobj.style.left="5px";
else{tipobj.style.left=curX+offsetfromcursorX-offsetdivfrompointerX+"px";pointerobj.style.left=curX+offsetfromcursorX+"px";}
if(bottomedge<tipobj.offsetHeight){tipobj.style.top=curY-tipobj.offsetHeight-offsetfromcursorY+"px";nondefaultpos=true;}
else{tipobj.style.top=curY+offsetfromcursorY+offsetdivfrompointerY+"px";pointerobj.style.top=curY+offsetfromcursorY+"px";}
tipobj.style.visibility="visible";if(!nondefaultpos)
pointerobj.style.visibility="visible";else
pointerobj.style.visibility="hidden";}}
function hidetip(){if(!tipobj.style)
return;if(ns6||ie){enabletip=false;tipobj.style.visibility="hidden";pointerobj.style.visibility="hidden";tipobj.style.left="-1000px";tipobj.style.backgroundColor='';tipobj.style.width='';}}
document.onmousemove=positiontip;
</script>
<script type="text/javascript">
numposts = 4; //số bài viết hiển thị trong tiện ích
postcount = 400; //số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
sumTitle = 40; // số kí tự của tiêu đề bài viết
colortitle = "#555";
tcolortitle = "#ff6c00"; // màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = "#6b1f01"; // màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)
nocmtext = "No Comment";
cmtext = "Comments";
posttext = "Posted in";
label = "Thớt gỗ"; //Tên nhãn
home_page = "http://www.thotgonamtrung.nhanh.re/";// Link blog của bạn
</script>
<div id="rc-posts-2-col"><h3>Thớt gỗ Năm Trung</h3><div id="rc-posts-loading"><img align='absmiddle' src='http://1.bp.blogspot.com/-PDG6t2PnV94/UQPNQUyEBKI/AAAAAAAAKHM/6j7xQg6yw3I/s1600/loading.gif'/></div>

<script type="text/javascript">
function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;

}
function showrecentposts(json) {
img = new Array();
var td = new Array();
var sumPost = new Array();
var posttitle = new Array();
var postcontent = new Array();
var comment = new Array();
var postDay = new Array();
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];

posttitle[i] = entry.title.$t;
var pcm ;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

var postdate = entry.published.$t;
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
postDay[i] = day+ "-" + m + "-" + y ;
if ("content" in entry) {
postcontent[i] = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
postcontent[i] = entry.summary.$t;}
else postcontent[i] = "";

s = postcontent[i] ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;} else {img[i]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";}


if (pcm==0) {comment[i] = " (" +nocmtext+ ") ";}
else {comment[i] = " (" + pcm + " " +cmtext+ ") ";}

postcontent[i] = postcontent[i].replace(/"/g, "“");
posttitle[i] = posttitle[i].replace(/"/g, "“");

sumPost[i] ="sumPost"+i;
var tilen= posttitle[i].length;
if (tilen > sumTitle) {
td[i]= '<td id="rc-td"><img src="'+img[i]+'"/><a onmouseover="showtip('+sumPost[i]+');" onmouseout="hidetip();" href="'+posturl+'" style="color:'+colortitle+';">'+removeHtmlTag(posttitle[i],sumTitle)+' ...</a></td>';
}
else {
td[i]= '<td id="rc-td"><img src="'+img[i]+'"/><a onmouseover="showtip('+sumPost[i]+');" onmouseout="hidetip();" href="'+posturl+'" style="color:'+colortitle+';">'+posttitle[i]+'</a></td>';
}

}
var m = numposts / 2;
document.write("<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" id=\"rc-2cot\">");
for (var j=0; j<m; j++) {
if (j%2==0) {
document.write("<tr id=\"rc-tr0\">");
document.write(td[j*2]);
document.write(td[j*2+1]);
document.write("<tr id=\"rc-tr0\">");
document.write("</tr>");
}
else {
document.write("<tr id=\"rc-tr1\">");
document.write(td[j*2]);
document.write(td[j*2+1]);
document.write("<tr id=\"rc-tr1\">");
document.write("</tr>");
}
}
document.write("</table>");
document.getElementById("rc-posts-loading").style.display = "none";
for (var p = 0; p < numposts; p++) {
document.write("<script type=\"text/javascript\">var "+sumPost[p]+" =\"<b style='color:"+tcolortitle+"'>"+posttitle[p]+"<\/b> <br\/> <i style='color:"+cmcolor+"'>"+posttext+" : "+postDay[p]+" - "+comment[p]+" <\/i><br\/>"+removeHtmlTag(postcontent[p],postcount)+" ...\";<\/script>");
}
}
document.write("<script src=\""+home_page+"feeds/posts/default/-/"+label+"?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
</script></div>
Lưu ý :
label = "thớt gỗ"; Là tên nhãn bạn muốn hiển thị trong tiện ích, Thay chữ thớt gỗ thành tên nhãn của bạn.
home_page = "http://www.thotgonamtrung.nhanh.re/"; Là tên URL địa chỉ blog của bạn.
numposts = 12; Số bài viết hiển thị trong tiện ích. Lưu ý số này phải nhỏ hơn hoặc bằng số bài viết thực tế có trong nhãn của bạn.
postcount = 400; Số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
sumTitle = 40; số kí tự của tiêu đề bài viết
tcolortitle = "#ff6c00"; màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = "#6b1f01"; màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)
Cuối cùng save template lại.
Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Sở hữu một thiết kế thanh lịch và vô cùng đẳng cấp, mang trong mình một hiệu năng "cực khủng", chụp ảnh, quay phim chất lượng hàng đầu nhờ cụm 3 camera 50 MP. Thiết bị hoàn hảo dành cho dân làm việc văn phòng theo mô hình Workcation thích du lịch khám phá, làm Việc Từ Xa,... Thiết bị công nghệ số cực ngon dành cho TELEWORK, WFH, người làm nghề MMO, KOC / Streamer,...

Xem Giá Bán

Laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất. Thiết kế lai giữa laptop gaming và máy tính bảng sáng tạo, sang chảnh, trang bị công nghệ tân tiến nhất, chinh phục mọi giới hạn cùng với cấu hình vượt trội.

Xem Giá Bán