Ads Nhà Tài Trợ
Nam Trung JSC Thớt Gỗ, Ván Ghép Các Loại

Tạo menu dọc Accordion cho blogspot

1. Chèn đoạn code sau trên thẻ </head> :

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script>
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
/* This code is executed after the DOM has been completely loaded */
/* Changing thedefault easing effect - will affect the slideUp/slideDown methods: */
$.easing.def = "easeOutBounce";
/* Binding a click event handler to the links: */
$('li.button a').click(function(e){

/* Finding the drop down list that corresponds to the current section: */
var dropDown = $(this).parent().next();
/* Closing all other drop down sections, except the current one */
$('.dropdown1').not(dropDown).slideUp('slow');
dropDown.stop(false,true).slideToggle('slow');
/* Preventing the default event (which would be to navigate the browser to the link&#39;s address) */
e.preventDefault();
})
});
// t: current time, b: begInnIng value, c: change In value, d: duration
jQuery.easing['jswing'] = jQuery.easing['swing'];
jQuery.extend( jQuery.easing,
{
def: 'easeOutQuad',
swing: function (x, t, b, c, d) {
//alert(jQuery.easing.default);
return jQuery.easing[jQuery.easing.def](x, t, b, c, d);
},
easeInQuad: function (x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t + b;
},
easeOutQuad: function (x, t, b, c, d) {
return -c *(t/=d)*(t-2) + b;
},
easeInOutQuad: function (x, t, b, c, d) {
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t + b;
return -c/2 * ((--t)*(t-2) - 1) + b;
},
easeInCubic: function (x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t*t + b;
},
easeOutCubic: function (x, t, b, c, d) {
return c*((t=t/d-1)*t*t + 1) + b;
},
easeInOutCubic: function (x, t, b, c, d) {
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t + b;
return c/2*((t-=2)*t*t + 2) + b;
},
easeInQuart: function (x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t*t*t + b;
},
easeOutQuart: function (x, t, b, c, d) {
return -c * ((t=t/d-1)*t*t*t - 1) + b;
},
easeInOutQuart: function (x, t, b, c, d) {
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t*t + b;
return -c/2 * ((t-=2)*t*t*t - 2) + b;
},
easeInQuint: function (x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t*t*t*t + b;
},
easeOutQuint: function (x, t, b, c, d) {
return c*((t=t/d-1)*t*t*t*t + 1) + b;
},
easeInOutQuint: function (x, t, b, c, d) {
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t*t*t + b;
return c/2*((t-=2)*t*t*t*t + 2) + b;
},
easeInSine: function (x, t, b, c, d) {
return -c * Math.cos(t/d * (Math.PI/2)) + c + b;
},
easeOutSine: function (x, t, b, c, d) {
return c * Math.sin(t/d * (Math.PI/2)) + b;
},
easeInOutSine: function (x, t, b, c, d) {
return -c/2 * (Math.cos(Math.PI*t/d) - 1) + b;
},
easeInExpo: function (x, t, b, c, d) {
return (t==0) ? b : c * Math.pow(2, 10 * (t/d - 1)) + b;
},
easeOutExpo: function (x, t, b, c, d) {
return (t==d) ? b+c : c * (-Math.pow(2, -10 * t/d) + 1) + b;
},
easeInOutExpo: function (x, t, b, c, d) {
if (t==0) return b;
if (t==d) return b+c;
if ((t/=d/2) < 1) return c/2 * Math.pow(2, 10 * (t - 1)) + b;
return c/2 * (-Math.pow(2, -10 * --t) + 2) + b;
},
easeInCirc: function (x, t, b, c, d) {
return -c * (Math.sqrt(1 - (t/=d)*t) - 1) + b;
},
easeOutCirc: function (x, t, b, c, d) {
return c * Math.sqrt(1 - (t=t/d-1)*t) + b;
},
easeInOutCirc: function (x, t, b, c, d) {
if ((t/=d/2) < 1) return -c/2 * (Math.sqrt(1 - t*t) - 1) + b;
return c/2 * (Math.sqrt(1 - (t-=2)*t) + 1) + b;
},
easeInElastic: function (x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b;  if ((t/=d)==1) return b+c;  if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return -(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
},
easeOutElastic: function (x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b;  if ((t/=d)==1) return b+c;  if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return a*Math.pow(2,-10*t) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p ) + c + b;
},
easeInOutElastic: function (x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b;  if ((t/=d/2)==2) return b+c;  if (!p) p=d*(.3*1.5);
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
if (t < 1) return -.5*(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
return a*Math.pow(2,-10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )*.5 + c + b;
},
easeInBack: function (x, t, b, c, d, s) {
if (s == undefined) s = 1.70158;
return c*(t/=d)*t*((s+1)*t - s) + b;
},
easeOutBack: function (x, t, b, c, d, s) {
if (s == undefined) s = 1.70158;
return c*((t=t/d-1)*t*((s+1)*t + s) + 1) + b;
},
easeInOutBack: function (x, t, b, c, d, s) {
if (s == undefined) s = 1.70158;
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525))+1)*t - s)) + b;
return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525))+1)*t + s) + 2) + b;
},
easeInBounce: function (x, t, b, c, d) {
return c - jQuery.easing.easeOutBounce (x, d-t, 0, c, d) + b;
},
easeOutBounce: function (x, t, b, c, d) {
if ((t/=d) < (1/2.75)) {
return c*(7.5625*t*t) + b;
} else if (t < (2/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t + .75) + b;
} else if (t < (2.5/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t + .9375) + b;
} else {
return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t + .984375) + b;
}
},
easeInOutBounce: function (x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return jQuery.easing.easeInBounce (x, t*2, 0, c, d) * .5 + b;
return jQuery.easing.easeOutBounce (x, t*2-d, 0, c, d) * .5 + c*.5 + b;
}
});
//]]>
</script>


2. Chèn code css sau dưới thẻ </b:skin> : 

<style>
/*------ Accordion Widget by MBT  -----*/
ul.container{
    width:275px;
margin:0 auto;
padding:0px;
}

li.menu{
    padding:5px 0;
width:100%;
}
li.button a{
    display:block;
font-family: Arial, sans-serif,Helvetica;
font-size:12px;
overflow:hidden;
padding:0px 0px 5px 0;
position:relative;
width:100%;
text-transform:capitalize;
}
li.button a:hover{
    text-decoration:none!important;
}
li.button a span{

right:0px;
top:0px;
position:absolute;
color:#ccc;
display:block;
}

.dropdown1{
    display:none;
padding-top:5px;
width:100%;
}
.dropdown1 li{border:1px solid #7E7E7E;
color:#CCCCCC;
margin:5px 0;
padding:4px 10px;

}
.dropdown1 li:hover {
border:1px solid #ccc;
text-decoration:none;
}

.dropdown1 li a:hover {
text-decoration:none;
}

</style>


3. Chèn code sau vào vị trí hiển thị menu dọc Accordion :


<ul class="container">


<!- TAB ONE -->

<li class="menu">

<ul>
<li class="button"><a href="#" >ADD TAB TITLE HERE<span>▼</span></a></li>             
            <li class="dropdown1">

<ul>
<li>1. <a  href="ADD LINK HERE" >ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>2. <a  href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>3. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>5. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>4. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
                </ul>
</li>
          </ul>

</li>

<!- TAB TWO -->

<li class="menu">

<ul>
<li class="button"><a href="#" >ADD TAB TITLE HERE<span>▼</span></a></li>
            <li class="dropdown1">
<ul>

<li>1. <a href="ADD LINK HERE" >ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>2. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>3. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>5. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>
<li>4. <a href="ADD LINK HERE">ADD LINK TEXT HERE</a></li>


</ul>
</li>
          </ul>

</li>

 
</ul>
Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Sở hữu một thiết kế thanh lịch và vô cùng đẳng cấp, mang trong mình một hiệu năng "cực khủng", chụp ảnh, quay phim chất lượng hàng đầu nhờ cụm 3 camera 50 MP. Thiết bị hoàn hảo dành cho dân làm việc văn phòng theo mô hình Workcation thích du lịch khám phá, làm Việc Từ Xa,... Thiết bị công nghệ số cực ngon dành cho TELEWORK, WFH, người làm nghề MMO, KOC / Streamer,...

Xem Giá Bán

Laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất. Thiết kế lai giữa laptop gaming và máy tính bảng sáng tạo, sang chảnh, trang bị công nghệ tân tiến nhất, chinh phục mọi giới hạn cùng với cấu hình vượt trội.

Xem Giá Bán